Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hiệu quả từ Năm dân vận chính quyền ở Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 16/01/2019 09:55:55 )

Năm 2018 được chọn là Năm dân vận chính quyền. Tỉnh Bắc Kạn đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở chính quyền các cấp, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, công tác dân vận của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân như: Giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường... Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.


Cán bộ, công chức, viên chức luôn nâng cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ

Một trong những yêu cầu trọng tâm được tỉnh xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền là đẩy mạnh cải cách hành chính. Công tác này được tăng cường thực hiện ngay từ đầu năm với nhiều giải pháp quyết liệt trong các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, tổ chức bộ máy và cán bộ. Việc triển khai các hệ thống một cửa, một cửa liên thông đã giúp cho các cá nhân, tổ chức đến cơ quan quản lý nhà nước liên hệ thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi hơn; tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những hành vi nhũng nhiễu của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính, tạo được sự hài lòng của công dân, tổ chức khi đến giao dịch…

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2017 đứng thứ 49/63 tỉnh, thành phố với 73,92 điểm, tăng 11 bậc với năm 2016; dự kiến chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn năm 2018 tăng 05 bậc với năm 2017, đạt kế hoạch đề ra.

 Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn được các địa phương triển khai thực hiện sinh động, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Các chính sách giảm nghèo, đền bù giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính, các khoản đóng góp của nhân dân, các khoản phí, lệ phí, việc triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh; vốn vay phát triển sản xuất, phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo... đều được tuyên truyền, phổ biến thực hiện thông qua hệ thống truyền thanh hay các cuộc họp thôn, tổ dân phố, niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng được triển khai hiệu quả.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Năm dân vận chính quyền, toàn tỉnh có 27/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục phát triển. Đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định.

 Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Năm dân vận chính quyền” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trịvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, trách nhiệm công vụ; từng sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền trong thực hiện quy định về dân chủ, nhất là lĩnh vực liên quan mật thiết đến quyền lợi thiết thực của nhân dân…/.

Hương Lan
Sign In