Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ mười sáu

(Cập nhật lúc: 09/07/2019 09:48:07 )

Ngày 08/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ mười sáu đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2019; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020; triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ quan trọng khác. Các đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện quy chế làm việc, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu trong chương trình công tác và nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019. Các văn bản mới của Trung ương được quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị , nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thu hút được một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với địa phương. Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo, điều hành còn một số tồn tại: Công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết và hoạt động của các đoàn thể chưa có sự đổi mới, sâu sát, bắt kịp với thực tế đang diễn ra. Việc kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số sự nghiệp chưa kịp thời. Cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu…

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 09-NQ/TU), cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Các địa phương đã chủ động xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế để tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX kiểu mới trong nền kinh tế thị trường; số lượng HTX ngày càng tăng, tạo được việc làm thường xuyên cho các thành viên và người lao động, thu nhập bình quân của thành viên HTX tăng lên đáng kể. Người dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy để sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu của thị trường, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sản phẩm của HTX đa dạng, phong phú, tập trung vào các sản phẩm là thế mạnh của tỉnh, năm 2018 có 30/37 sản phẩm OCOP là các sản phẩm của HTX.

Sau 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 11-NQ/TU), nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh về phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp được nâng lên. Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Quy mô, mạng lưới trường, lớp các cấp học, bậc học phát triển đều khắp trên địa bàn và ngày càng được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho mọi người. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được củng cố và duy trì. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp, giảm nghèo bền vững, ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 06-NQ/TU) được các cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nội dung cơ bản của dự thảo kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; nội dung các dự thảo báo cáo: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ mười sáu đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí biểu dương những kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, Nghị quyết số 11-NQ/TU, Nghị quyết số 06-NQ/TU đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại.

Đ/c Nguyễn Văn Du - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019, bao gồm: Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019; quan tâm chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn; quan tâm xây dựng kế hoạch đầu tư các nguồn vốn đảm bảo tiến độ, lộ trình giải ngân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuẩn bị chu đáo các điều kiện sản xuất vụ mùa và các cây trồng vụ đông; tập trung làm tốt công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, sử dụng đúng mục đích; thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của tỉnh…

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với các đồng chí Dương Hữu Bường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn; Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tham gia làm Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Hương Dịu
Sign In