Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

(Cập nhật lúc: 01/04/2020 11:02:55 )

Ngày 26/3/2020, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 1556/BNV-CCHC về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 với các nội dung như sau:

Các Bộ, UBND tỉnh quan tâm, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhằm kịp thời động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giaiđoạn 2011 - 2020. Xem xét, quyết định theo thẩm quyền các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.Đánh giá, công nhận thành tích và đề xuất hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đối tượng xét khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là các tập thể (Là cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Tổng cục, Cục, Vụ và tương đương; các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục; các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ) và thuộc UBND tỉnh (Sở và tương đương; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; phòng thuộc Sở; phòng thuộc UBND cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp của tỉnh)) và cá nhân (Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương).

Đối tượng xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là các tập thể (Là các Bộ, UBND tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, UBND tỉnh) và cá nhân (Là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện cải cách hành chính của các Bộ và UBND tỉnh).

Đối tượng xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba là các Bộ, UBND tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, UBND tỉnh.

Việc khen thưởng tập thể, cá nhân phải được tiến hành bình xét từ cơ sở, bảo đảm khách quan, công bằng, đúng đối tượng. Tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc tiêu biểu mới đề nghị khen thưởng cấp nhà nước. Mỗi tập thể, cá nhân chỉ được đề nghị một hình thức khen thưởng theo Hướng dẫn này.

Các Bộ, UBND tỉnh đối chiếu với tiêu chuẩn để xem xét, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ (Số 8, Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội). Thời hạn gửi trước ngày 30/7/2020, Bộ Nội vụ sẽ không xem xét các hồ sơ gửi sau thời hạn trên.

Kinh phí khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ lấy từ kinh phí cải cách hành chính năm 2020 đã được cấp cho Bộ Nội vụ. Kinh phí khen thưởng theo thẩm quyền của các Bộ, UBND tỉnh và khen thưởng cấp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Thanh Thuyên
Sign In