Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 04/01/2019 14:11:58 )

Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018 đã đạt được những kết quả nhất định:

Trong năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành tham gia, thẩm định đối với 05 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh chủ trì soạn thảo.

Công tác thống kê, trình công bố TTHC được các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên. Tính đến ngày 15/12/2018, các đơn vị đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND 44 Quyết định, với tổng số 1212 TTHC được công bố (504 TTHC mới ban hành; 294 TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế và 414 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ, gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở: Giao thông vận tải; Tư pháp; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc. Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, cơ quan kiểm soát TTHC đã thực hiện nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đề nghị Cục Kiểm soát TTHC công khai 701 TTHC và không công khai 647 TTHC.

Đồng thời, trong năm 2018, bộ phận kiểm soát TTHC đã hoàn thành việc thống kê, biên tập lại nội dung của bộ TTHC áp dụng chung tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện TTHC.

Về công tác rà soát, đánh giá TTHC: Thực hiện Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, đánh giá 505 TTHC và đưa ra kiến nghị đơn giản hóa đối với 66 TTHC, được thông qua tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2018, trình Chính phủ và các bộ, ngành trung ương xem xét, xử lý theo quy định.

Về tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2018, các đơn vị đã trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC 338.891 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 336.973 hồ sơ, đang giải quyết 1.918 hồ sơ. Tình trạng hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết từng bước được hạn chế, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính.

Về công tác truyền thông, ngày 11/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND truyền thông về công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC năm 2018. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đưa tin bài, thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và chuyên mục kiểm soát TTHC trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh; chuyên trang cải cách hành chính của tỉnh để hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của cá nhân, tổ chức về công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC.

Để hỗ trợ cho hoạt động kiểm soát TTHC và tuyên truyền cho người dân, bộ phận Kiểm soát TTHC cũng đã xây dựng và phát hành tờ rơi, áp phích tuyên truyền chung tay cải cách thủ tục hành chính gửi các đơn vị để phát cho người dân và niêm yết tại trụ sở nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Về công tác kiểm tra, thực hiện kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, quý II, III/2018, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 09 đơn vị, bao gồm: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Kạn; UBND phường Huyền Tụng, UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, UBND phường Phùng Chí Kiên, UBND xã Dương Quang. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các đơn vị đã quan tâm tới công tác kiểm soát TTHC, thực hiện theo đúng hướng dẫn của tỉnh và trung ương; giải quyết các hồ sơ đúng thời hạn và thẩm quyền được giao, tránh để hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, công tác tuyên truyền, việc niêm yết công khai bộ TTHC; cán bộ công chức có tinh thần, trách nhiệm khi giải quyết TTHC cho người dân. Tuy nhiên, tại một số đơn vị còn tồn tại những hạn chế nhất định như báo cáo hàng quý không đúng thời hạn, còn để xảy ra tình trang quá thời hạn giải quyết hồ sơ, công tác lưu trữ hồ sơ còn chưa đầy đủ, khoa học, chưa thực hiện được việc chi hỗ trợ cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định; Công chức đầu mối kiểm soát TTHC hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, không dành được nhiều thời gian làm công tác kiểm soát nên dẫn đến chất lượng kiểm soát TTHC còn thấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát  thủ tục hành chính trong năm 2018 còn một số tồn tại và hạn chế như: Số lượng TTHC được kiến nghị đơn giản hoá qua rà soát còn chiếm tỷ lệ chưa cao trong tổng số TTHC đang thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ theo đúng các quy định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cho người dân, chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC; công tác truyền thông mặc dù đã được triển khai dưới nhiều hình thức song hiệu quả mang lại chưa cao, chưa thực sự huy động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC, tham gia giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc thực hiện TTHC.

Mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhất định song nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính vàtiền đề cho việc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trong năm tiếp theo./.

Thúy Lựu
Sign In