Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 04/10/2019 16:24:27 )

Trong Quý III/2019, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Công tác thống kê, trình công bố TTHC được các đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên. Trong Quý III/2019, các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tài chính và Giao thông vận tải đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành 05 Quyết định công bố với tổng số 20 TTHC được công bố (02 TTHC mới ban hành; 10 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 03 TTHC thay thế và 05 TTHC hủy bỏ, bãi bỏ). Các TTHC sau khi được công bố đều được đăng tải nội dung chi tiết trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cá nhân, tổ chức thuận lợi theo dõi và tra cứu.

Công tác rà soát, đánh giá TTHC được các đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai kịp thời, đúng thời hạn theo Kế hoạch đặt ra. Ngày 9/9/2019,Chủ tịch UBND tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Quyết định số 1581/QĐ-UBND với tổng số TTHC được kiến nghị đơn giản hóa là 34 thủ tục/314 thủ tục rà soát, hiện đang trình Chính phủ xem xét quyết định.

Trong công tác kiểm tra, thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 30/8/2019 đến hết ngày 04/9/2019, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đã tiến hành kiểm tra tại: Sở Công Thương, UBND huyện Na Rì, UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã Lam Sơn, UBND xã Rã Bản, UBND xã Phương Viên và UBND xã Hảo Nghĩa. Qua kiểm tra đã thấy được một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC như: Việc cập nhật TTHC trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao còn chưa được kịp thời, đầy đủ; Công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC đều hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm không dành được nhiều thời gian cho công tác này; Tỷ lệ TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa phát sinh nhiều… Đoàn kiểm tra cũng đã đưa ra được một số kiến nghị, giải pháp nhằm hướng dẫn, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị.

Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Trong Quý III năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận 72.076 hồ sơ, đã giải quyết: 70.320 hồ sơ, đang giải quyết: 1.759 hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát  TTHC Quý III/2019 còn một số tồn tại và hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn thấp do thói quen nộp hồ sơ trực tiếp của cá nhân, tổ chức và khả năng tiếp cận internet đối với các xã vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất chưa đảm bảo để thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Số lượng TTHC được kiến nghị đơn giản hoá qua rà soát còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số TTHC đang thực hiện. Một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ theo đúng các quy định trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cho người dân; lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác kiểm soát TTHC, chưa ưu tiên bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện các nội dung của hoạt động kiểm soát TTHC; công tác truyền thông mặc dù đã được triển khai dưới nhiều hình thức song hiệu quả mang lại chưa cao, chưa thực sự huy động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực vào công tác cải cách TTHC, tham gia giám sát các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc thực hiện TTHC.

Mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhất định song nhìn chung công tác kiểm soát TTHC trong quý III năm 2019 đã triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch đặt ra và được các cơ quan, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, có chất lượng các nội dung theo quy định./.

Đồng Thị Vân
Sign In