Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn năm 2019

(Cập nhật lúc: 15/03/2019 09:50:06 )

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND về thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể sau:

Đối với phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo 5-6 tuổi; 122/122 xã bảo đảm duy trì các điều kiện PCGDMNTNT; 100% đơn vị cấp huyện duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT; tiếp tục duy trì vững chắc chuẩn PCGDMNTNT; Năm học 2018-2019 huy động trên 30% trẻ nhà trẻ ra lớp; huy động 99% trẻ từ 3 - 5 tuổi vào học mẫu giáo, 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo 5-6 tuổi; phấn đấu huy động tối đa trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học: Huy động số trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%; số trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học trên 98%; huy động 90% trở lên trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; giữ vững kết quả 100% đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; tỉnh Bắc Kạn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3.

Đối với phổ cập giáo dục Trung học cơ sở: Tỷ lệ huy động học sinh 11 tuổi vào lớp 6 đạt 95%; tuyển mới học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 98,7%; 20 xã đạt chuẩn PCGD THCS đạt mức độ 1 (giảm 03 đơn vị); 50 xã đạt chuẩn PCGD THCS đạt mức độ 2 (giảm 02 đơn vị); 52 xã đạt chuẩn PCGD THCS đạt mức độ 3 (tăng 05 đơn vị); 5/8 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1; 3/8 huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; huy động 98% trở lên trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì vững chắc chuẩn PCGD THCS mức độ 1.

       Đối với xóa mù chữ: Phấn đấu tăng tỷ lệ người biết chữ trong các độ tuổi, cụ thể: độ tuổi 15-35 đạt từ 98% trở lên; độ tuổi 15-60 đạt từ 96% trở lên. Vận động người mù chữ tham gia học XMC, trong đó phấn đấu ít nhất có 80% số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại; Củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ đối với những đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức độ 1, nâng dần số đơn vị cấp xã đạt mức độ 2. Tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì vững chắc chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.

Đồng thời, Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai thực hiện như: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tiếp tục củng cố vững chắc và phát triển kết quả PCGD, XMC đã đạt được; Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho thực hiện PCGD, XMC; Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra công nhận kết quả PCGD, XMC.

         Kinh phí thực hiệncông tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Bắc Kạn năm 2019 từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

         Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Hồng Nhung
Sign In