Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đôn đốc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020

(Cập nhật lúc: 26/09/2019 09:54:20 )

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5340/UBND về việc đôn đốc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 5288/BGD&ĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2018 và Công văn số 5920/SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu điều chỉnh Kế hoạch 115/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện cân đối các nhiệm vụ của Chương trình. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kinh phí đối ứng của tỉnh theo yêu cầu của Chương trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đã được giao năm 2109; quá trình mua sắm, sửa chữa các công trình, cấp phát, bảo quản, sử dụng trang thiết bị cần tuân thủ theo đúng Thông tư số 86/2018/TT-BTC ngày 18/9/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan, đảm bảo đúng đối tượng, định mức, hiệu quả đầu tư.

Sở Tài chính trên cơ sở nguồn vốn của Chương trình, chủ trì tham mưu bố trí nguồn vốn đối ứng của địa phương theo quy định tại Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thẩm định giá các thiết bị được mua sắm và thực hiện mua sắm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân bổ dự toán kinh phí theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 5920/BGDĐT-KHTC ngày 28/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tham mưu lồng ghép nguồn ngân sách địa phương, nguồn kinh phí từ các Chương trình, Đề án khác để thực hiện Chương trình.

Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, báo cáo kinh tế kỹ thuật của các công trình sửa chữa cải tạo nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú học sinh.

Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác truyền thông, quán triệt, triển khai tốt Kế hoạch; rà soát, đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh, trang thiết bị đồ dùng nhà ăn, nhà bếp, khu nội trú học sinh và sửa chữa cải tạo nhà ăn, nhà bếp, nhà ở nội trú của học sinh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp điều chỉnh Kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

Cân đối, bố trí nguồn kinh phí của địa phương, huy động các nguồn kinh phí khác để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình. Đồng thời, chỉ đạo Phòng GD&ĐT, các trường được thụ hưởng Chương trình thực hiện quản lý, sử dụng thiết bị, công trình đảm bảo đúng quy định, hiệu quả./.

Hồng Nhung
Sign In