Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Một số kết quả đạt được trong quá trình triển khai dạy học theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và mô hình trường học mới trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 31/07/2019 09:20:01 )

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mô hình trường học mới và dạy học theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc dạy học theo mô hình trường học mới (THM) được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2012-2013 đối với cấp tiểu học và từ năm học 2015-2016 đối với cấp THCS. Dạy học theo mô hình THM giúp học sinh nâng cao được tinh thần tự giác và tự tin trong học tập, phát huy năng lực tự học của bản thân; rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm; giáo viên có sự đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực; giúp học sinh tự khám phá, chủ động tiếp thu kiến thức; học sinh được khuyến khích tạo cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập, đồng thời phát triển nhiều phẩm chất và năng lực quan trọng; tăng cường học tập cá thể với học tập hợp tác; tăng cường được mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Từ khi triển khai đến nay, tỉ lệ học sinh cấp THCS học theo mô hình THM xếp loại học lực khá, giỏi cao hơn và xếp loại học lực yếu, kém thấp hơn so với học sinh học theo trường học hiện hành; tỉ lệ học sinh cấp tiểu học hoàn thành chương trình lớp học cao hơn so với trường học hiện hành. Năm học 2018-2019, cấp tiểu học có 12 trường với 73 lớp và 1263 học sinh tham gia, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình là 100%; cấp THCS có 15 trường với 56 lớp và 1628 học sinh tham gia, trong đó số học sinh có kết quả học tập đạt từ hoàn thành chương trình trở lên là 1468 em (chiếm 90,17%), học sinh được khen thưởng là 837 học sinh (chiếm 51,41%). Như vậy, phương pháp dạy học theo mô hình THM như hiện nay đã tiếp cận phương pháp dạy và học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Đối với việc dạy học theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2011-2012 trên tinh thần tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, nhằm giúp học sinh nắm chắc âm vị của Tiếng Việt và cách viết các âm vị Tiếng Việt; biết phân biệt nguyên âm, phụ âm qua phát âm; biết ghép phụ âm đầu với nguyên âm tạo thành tiếng có thanh ngang, ghép tiếng có thanh ngang với các dấu thanh tạo thành tiếng khác nhau; biết phân tích tiếng thành 2 phần...

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, số trường, lớp, số học sinh học theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục hàng năm đều tăng, chất lượng học sinh lớp 1 môn Tiếng Việt đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức kĩ năng để tiếp tục học lên lớp 2. Năm học 2018-2019 trên toàn tỉnh có 122 trường triển khai thực hiện với 310 lớp và 6384 học sinh tham gia, tỉ lệ hoàn thành chương trình môn Tiếng Việt đạt 99,55%.

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ việc áp dụng hai mô hình trên, ngày 23/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3998/UBND-VXNV chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục chủ động nghiên cứu, áp dụng các phương thức giáo dục tiên tiến để đảm bảo thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời chủ động nghiên cứu, lựa chọn các thành tố tích cực của mô hình THM và dạy học theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục bổ sung vào phương thức giáo dục đang áp dụng, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; các trường đang triển khai dạy học theo sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục và mô hình THM tiếp tục duy trì thực hiện trên tinh thần tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường cho đến khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới./.

Hà Hồng
Sign In