Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 31/05/2019 15:14:45 )

Việc xây dựng và đưa Luật Giáo dục nghề nghiệp vào cuộc sống đã làm chuyển biến mạnh mẽ hoạt động giáo dục nghề nghiệp nói chung, nhất là sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về giáo dục nghề nghiệp. Từ khi Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp của các Bộ, ngành Trung ương được triển khai trên địa bàn tỉnh, đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh từng bước được chuẩn hóa, nhất là kỹ năng tay nghề; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ dần được hoàn thiện. Cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, hoạt động đào tạo gắn kết giữa doanh nghiệp, giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm và an sinh xã hội đã được chú trọng.

Để triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, như: Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 12/11/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của UBND tỉnh. Việc tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, triển khai thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện kịp thời, nghiêm túc, qua đó giúp các cấp, các ngành, các nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành chức năng, các địa phương thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN, sáp nhập, sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác quy hoạch, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh tiếp tục được thực hiện theo hướng tinh giảm đầu mối, chú trọng phát triển đào tạo chất lượng cao theo nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn; Trường trung cấp Y tế Bắc Kạn; 7 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp huyện (các trung tâm này được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa trung tâm dạy nghề và trung tâm GDTX cấp huyện trong năm 2016); 9 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 5 cơ sở công lập và 4 cơ sở ngoài công lập. Bên cạnh đó, tỉnh đang thực hiện sáp nhập 2 trường (Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn) thành 01 trường; đối với Trường trung cấp Y tế Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, xin ý kiến của Chính phủ cho chủ trương cổ phần hóa nhà trường.

Luật Giáo dục nghề nghiệp được áp dụng đã tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được đa dạng hóa về loại hình, việc đào tạo nghề nghiệp được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau; nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức, cá nhân được tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp được tăng cường triển khai thực hiện, chương trình, giáo trình, học liệu đào tạo nghề nghiệp thường xuyên được cập nhật, đổi mới đã ngày càng đáp ứng yêu cầu của học sinh, sinh viên và người học nghề. Các nhà trường, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã huy động một lực lượng lớn đội ngũ kỹ sư, nông dân sản xuất giỏi người có tay nghề cao để tham gia đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo các nghề truyền thống và ngành, nghề ở nông thôn.

Các cơ sở GDNN thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 786/LĐTBXHTCGDNN ngày 02/03/2018. Theo đó, công tác đào tạo thực hiện theo đặt hàng của doanh nghiệp, bao gồm các hỗ trợ trong kết nối nhà trường và doanh nghiệp, hỗ trợ học phí, chi phí đào tạo, hỗ trợ thông tin truyền thông trong tuyển sinh, tuyển dụng...; ưu tiên ngân sách đặt hàng cho các cơ sở GDNN đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, kể cả hỗ trợ đào tạo lao động nông thôn chuyển đổi nghề nghiệp theo đặt hàng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện việc gắn đào tạo nghề với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gắn đào tạo nghề nghiệp cho người lao động với việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai tổ chức thực hiện trên cơ sở thực hiện các chương trình, dự án, như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Với việc triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên rõ rệt, qua đó đáp ứng yêu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp và xã hội

Minh Huyền
Sign In