Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 25/11/2019 16:20:00 )

Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích và nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng xã hội học tập trong toàn dân.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh

Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng xã hội học tập, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, phát triển các hình thức học tập đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Việc xây dựng các mô hình học tập đã khuyến khích phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị; đa số các gia đình đã tích cực lao động, phát triển kinh tế, tích cực tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu đô thị văn minh và các phong trào khác ở địa phương.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền luôn đổi mới bằng nhiều hình thức để mọi gia đình, mọi người nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập, qua đó mỗi người dân nâng cao nhận thức thực hiện tốt nhiệm vụ học tập suốt đời, nâng cao dân trí, chuyên môn, nghề nghiệp.

Thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp triển khai mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức cho người dân tại các cơ sở giáo dục, các địa phương; thực hiện biên soạn tài liệu học tập để cung cấp cho học viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng và người dân có thể dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

Đến nay, thư viện tỉnh và 100% thư viện cấp huyện và 7% thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy nhập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận, khai thác thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và đáp ứng các nhu cầu khác. Trong những năm qua, các thư viện đã bổ sung báo, tạp chí phục vụ bạn đọc được 1.000 bản; bổ sung kho sách thư viện tỉnh và kho sách luân chuyển được 15.000 bản. Năm 2019, thư viện tỉnh được cấp 01 xe ô tô thư viện lưu động, xe được trang bị hơn 4.000 cuốn sách, máy tính và các sách nói, máy chủ, phần mềm, máy chiếu, vô tuyến, tài liệu điện tử, sách nói và các thiết bị phục vụ cho người khiếm thị đã góp phần thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân trong cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và những vùng đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực quyên góp sách để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền đã đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, các văn bản, chính sách mới, hướng dẫn kỹ thuật, nêu gương điển hình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quan tâm thực hiện. Từ năm 2013 đến nay, Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ sở đào tạo đủ thẩm quyền theo quy định tổ chức mở 21 lớp bồi dưỡng với 1.298 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.874 lượt người; Bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 2.499 lượt người; Đào tạo về chuyên môn cho 1.102 lượt người nâng cao trình độ chuyên môn (tiến sĩ: 11, thạc sĩ: 403, đại học: 688); Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho trên 14.800 lượt người…

Việc thực hiện Đề án Xã hội học tập trên cơ sở các đề án thành phần được tích cực triển khai như: Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020; Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập; Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020...

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Bắc Kạn đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương... Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tỉnh tiếp tục huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân của tỉnh, nhất là tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó góp phần tạo cơ hội và điều kiện cho người dân trong việc học tập và giúp mọi người nâng cao ý thức vươn lên trong học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời./.

Hương Lan
Sign In