Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các nghị quyết của HĐND tỉnh

(Cập nhật lúc: 24/12/2018 08:30:56 )

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019.

Theo đó, HĐND tỉnh đã quyết nghị về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018; Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

3. Nghị quyết về việc việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nông Văn Chí

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nông Văn Chí do đã nghỉ chế độ hưu trí.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

 4. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Tuấn Khiêm

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Tuấn Khiêm, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do đã nghỉ chế độ hưu trí.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

5. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

6. Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn năm 2019 là 1.539 biên chế.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

7. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015 - 2020.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2018.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

8. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX đối với ông Đinh Quang Tuyên

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

9. Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi đối với kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2018

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

10. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Văn Tính, bà Đỗ Thị Hiền

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, HĐND tỉnh nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và bà Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

11. Nghị quyết quy định về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết quy định về việc tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn”.

Nghị quyết này quy định về tên gọi, nguyên tắc, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu cho cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của tỉnh Bắc Kạn và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

12. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được triển khai nghiêm túc, công khai, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục quy định.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

13. Nghị quyết ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

14. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng ban và thôi tham gia thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với ông Cù Ngọc Cường

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Trưởng ban và thôi tham gia thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Cù Ngọc Cường do yêu cầu công tác.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.
15.
Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

16. Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, tổng số các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 là 174 công trình, dự án.

Chuyển mục đích sử dụng 60.935,4 m2 đất trồng lúa, 9.531,4 m2 đất rừng phòng hộ để thực hiện 52 công trình dự án.  

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

17. Nghị quyết vnhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết vềnhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

18. Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2019

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

19. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, bà Phương Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát; bà Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng đoàn giám sát.

Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2019; trình báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

20. Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

21. Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, trong năm 2019, HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thường lệ thứ 11, 12, 13 vào tháng 4, tháng 7, tháng 12.

Ngoài việc tổ chức các kỳ họp thường lệ nêu trên, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ HĐND tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp bất thường theo luật định.

Thông tin chi tiết xem tại Tệp đính kèm./.

22. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Bắc Kạn

Tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

 

 

 

 

 

Sign In