Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các Nghị quyết kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 11/12/2019 15:53:29 )

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 14

Cụ thể bao gồm:

Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Kạn. 

Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2020.

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc trong các tổ chức, đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2020.

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể.

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hương Lan
Sign In