Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các Nghị quyết Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX

(Cập nhật lúc: 11/05/2020 20:15:31 )

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Cụ thể bao gồm:

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh.

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 Quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc diện dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 04/05/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 04/05/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 04/05/2020 về chủ trương đầu tư dự án khắc phục khẩn cấp vùng sạt lở đất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm.

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/05/2020 về chủ trương đầu tư dự án kè bờ sông Cầu bảo vệ khu dân cư, công trình quốc phòng và hạ tầng, thành phố Bắc Kạn.

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Pò, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông thôn Nà Hoan xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hội trường tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc phân bổ chi tiết vốn vay, vốn viện trợ thuộc kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung); quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện trong năm 2020 và điều chỉnh tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019.

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/05/2020 về kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Hương Lan
Sign In