Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh

(Cập nhật lúc: 29/07/2019 16:05:01 )

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, trong đó ban hành chế độ chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện; quy định về mức chi tiếp khách có sử dụng ngân sách; giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế…

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm.

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn (nguồn vốn cân đối ngân sách) và phương án phân bổ vốn dự phòng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/7/2019 về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát tình hình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019; điều chỉnh tên chủ đầu tư của một số công trình đã được thông qua tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2018, Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh.

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2019 (nguồn vốn cân đối ngân sách).

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Hương Lan
Sign In