Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2019

(Cập nhật lúc: 02/08/2019 10:16:28 )

Về các kỳ họp HĐND tỉnh: Trong 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 (tháng 4/2019); kỳ họp đã thông qua 10 nghị quyết chuyên đề, 04 nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền; tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 6 tháng đầu năm, các giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 và các báo cáo của cơ quan theo quy định; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND.

Về hoạt động giám sát và khảo sát: Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực triển khai chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch đề ra đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tổ chức các Đoàn giám sát: Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã triển khai 06 cuộc giám sát, 08 cuộc khảo sát. Nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào việc giải quyết kiến nghị cửa cử tri, thực thi pháp luật, thực hiện nghị quyết của HĐND, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV và trước kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá IX. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 15 xã, phường, thị trấn với trên 850 cử tri tham dự. Qua đợt tiếp xúc cử tri, ngoài các ý kiến, kiến nghị đã được các đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trả lời trực tiếp tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 50 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 26 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã tiếp nhận 31 đơn thư của công dân, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 18 đơn, trả lời công dân 05 đơn, lưu 08 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều được Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, xử lý và chuyển đến các cơ quan, ngành chức năng có thẩm quyền giải quyết theo quy định, đồng thời theo dõi, giám sát, đôn đốc cơ quan chức năng kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh tổ chức 02 buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 04 lượt công dân tới kiến nghị, phản ánh. Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp công dân cùng lãnh đạo UBND cấp huyện tại nơi đại biểu ứng cử theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Thông qua việc tiếp công dân HĐND nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, trên cơ sở đó HĐND xem xét, yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh: Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh còn tập trung triển khai một số hoạt động như: Tổ chức thành công phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch; tham gia đóng góp ý kiến về dự án Luật; tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện, cấp xã và Văn phòng giúp việc; tổ chức Hội nghị giao ban công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ năm tại huyện Ba Bể; tham gia Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang; ban hành Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan liên quan, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng pháp luật, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác giám sát được tổ chức khoa học, bảo đảm theo kế hoạch đề ra; việc giải quyết nội dung giữa hai kỳ họp đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định. Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND được tiếp tục triển khai đồng bộ. Thường trực HĐND tỉnh nâng cao vai trò trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và Văn phòng giúp việc HĐND tỉnh./.

Hà Hồng
Sign In