Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu

(Cập nhật lúc: 11/12/2018 08:30:56 )

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10, sáng ngày 10/12/2018, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khoá IX đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Số phiếu

Tỉ lệ

(%)

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

Số phiếu

Tỉ lệ (%)

1

Nguyễn Văn Du

Chủ tịch HĐND tỉnh

47

95,91

1

2,04

0

0

2

Phương Thị Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

46

93,87

2

4,08

0

0

3

Hoàng Thu Trang

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

42

85,71

6

12,24

0

0

4

Cù Ngọc Cường

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh

43

87,75

5

10,2

0

0

5

Ma Từ Đông Điền

Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh

33

67,34

14

28,57

0

0

6

Trần Thị Lộc

Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh

39

79,59

8

16,32

1

2,04

7

Lý Quang Vịnh

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

26

53,06

16

32,65

6

12,24

8

Nguyễn Ngọc Sơn

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

37

75,51

11

22,44

0

0

9

Lý Thái Hải

Chủ tịch UBND tỉnh

32

65,30

8

16,32

8

16,32

10

Đỗ Thị Minh Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

37

75,51

11

22,45

0

0

11

Phạm Duy Hưng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

33

67,35

14

28,57

1

2,04

12

Lèng Văn Chiến

Ủy viên UBND tỉnh

8

16,33

31

63,27

7

14,29

13

Vũ Đức Chính

Ủy viên UBND tỉnh

28

57,14

19

38,78

1

2,04

14

Hoàng Thị Duyên

Ủy viên UBND tỉnh

25

51,03

22

45

1

2,04

15

Lang Văn Hòa

Ủy viên UBND tỉnh

5

10,2

35

71,42

7

14,29

16

Nguyễn Đình Học

Ủy viên UBND tỉnh

16

32,65

27

55,10

5

10,2

17

Hà Huy Hội

Ủy viên UBND tỉnh

14

28,57

28

57,14

6

13,24

18

Nông Văn Kỳ

Ủy viên UBND tỉnh

17

34,69

24

49

7

14,29

19

Nông Văn Lung

Ủy viên UBND tỉnh

13

26,53

28

57,14

7

14,29

20

Hồ Thị Kim Ngân

Ủy viên UBND tỉnh

32

65,35

16

32,65

0

0

21

Nông Quang Nhất

Ủy viên UBND tỉnh

28

57,14

19

38,78

1

2,04

22

Ma Thế Quyên

Ủy viên UBND tỉnh

18

36,73

27

55,1

2

4,08

23

Ma Trương Thiêm

Ủy viên UBND tỉnh

18

36,73

27

55,1

2

4,08

24

Ma Xuân Thu

Ủy viên UBND tỉnh

25

51,02

23

46,93

0

0

25

Văn Phúc Thụ

Ủy viên UBND tỉnh

23

46,94

24

49

0

0

26

Hà Văn Tiến

Ủy viên UBND tỉnh

28

57,14

14

28,57

6

12,24

27

Hà Văn Trường

Ủy viên UBND tỉnh

9

18,37

23

46,94

16

32,65

28

Nguyễn Khánh Tùng

Ủy viên UBND tỉnh

24

49

22

44,9

2

4,08

                                                                                             

Hương Lan
Sign In