Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2020, HĐND tỉnh triển khai giám sát 10 chuyên đề

(Cập nhật lúc: 14/01/2020 16:41:19 )

Để đảm bảo hoạt động giám sát không trùng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm giám sát; đồng thời các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát chủ động bố trí thời gian làm việc với các Đoàn giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã dự kiến kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh giám sát 02 chuyên đề: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách giám sát 02 chuyên đề: Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thanh Bình; Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách về hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa và việc thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.

Ban Pháp chế giám sát 02 chuyên đề: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến thời điểm giám sát; Công tác chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát 02 chuyên đề: Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát 02 chuyên đề: Về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý về tuyển sinh và thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Ngoài kế hoạch giám sát nêu trên, căn cứ tình hình thực tế, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ý kiến kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh sẽ lựa chọn bổ sung nội dung giám sát, khảo sát phù hợp./.

Bích Huệ
Sign In