Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019

(Cập nhật lúc: 19/12/2018 08:51:19 )

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Thời gian chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Khi thực hiện sáp nhập, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn gồm có 112 biên chế và Hợp đồng 68. Lãnh đạo Văn phòng gồm 01 Chánh Văn phòng, trước mắt sau hợp nhất sẽ giữ nguyên 05 Phó Chánh Văn phòng như hiện nay, lộ trình đến năm 2020 sắp xếp bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và các quy định hiện hành. Có 09 phòng, ban (gồm Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội; Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; Phòng Kinh tế - Tài chính - Kỹ thuật; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Tổng hợp; Phòng Nội chính - Pháp chế - Ngoại vụ; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Ban Tiếp công dân) và 02 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Công báo - Tin học; Nhà khách tỉnh Bắc Kạn).

Về trụ sở làm việc, sử dụng trụ sở hiện tại của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay, tại tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trường hợp đến hết ngày 31/12/2019 mà các luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có hiệu lực pháp luật thì Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh thí điểm tiếp tục hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 cho đến khi các luật sửa đổi, bổ sung các luật trên có hiệu lực thi hành.

Việc hợp nhất 03 Văn phòng thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo và mục tiêu của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; qua đó góp phần tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy tổ chức Văn phòng gọn nhẹ, hoạt động liên thông, liên tục, giảm thủ tục hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ của Văn phòng./.

Hương Lan
Sign In