Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc tại huyện Bạch Thông

(Cập nhật lúc: 26/06/2019 16:18:51 )

Ngày 25/6/2019, đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Bạch Thông về tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2019. Cùng đi có lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh.

Năm 2019, tổng các nguồn vốn huyện Bạch Thông được giao thực hiện là 42.705 triệu đồng. Tính đến ngày 10/6/2019, huyện đã thực hiện giải ngân được 16.634 triệu đồng, đạt 38,95% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt 72,24%; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 6,26%; vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 giải ngân đạt 52,19%; vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đạt 54%.

Theo báo cáo của UBND huyện Bạch Thông và các địa phương, các công trình giải ngân thấp thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiến độ các dự án và tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do nhiều dự án do UBND các xã được giao làm chủ đầu tư còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện dự án; việc báo cáo tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn chưa kịp thời; các công trình thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới chậm tiến độ do vướng mùa vụ…

Tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của UBND huyện Bạch Thông và các xã, thị trấn trong chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án vẫn còn thấp so với kế hoạch.

Để thực hiện tốt công tác giải ngân, hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Bạch Thông và các địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác xây dựng cơ bản, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh giải ngân Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới; rà soát lại các nguồn vốn đã được phân bổ; tăng cường thu hồi nợ; thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu, nhất là đấu thầu qua mạng; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…/.

Hương Dịu
Sign In