Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(Cập nhật lúc: 06/08/2018 09:47:32 )

Ngày 03/8/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (2016 - 2018), đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn 2019 - 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh; Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Lý Quang Vịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị

03 năm qua (2016 - 2018), với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến xã, sự đồng thuận của nhân dân, Bắc Kạn đã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả khả quan. Các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện và thông báo cụ thể nguồn vốn trung hạn để các địa phương chủ động trong đề xuất nội dung hoạt động, huy động tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa, qua đó đã huy động được hơn 4.051 tỷ đồng vốn đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; hơn 1.122 tỷ đồng vốn Chương trình giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh đã có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 41% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; bình quân toàn tỉnh đạt 9,63 tiêu chí, tăng 1,63 tiêu chí so với cuối năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,87% (bình quân mỗi năm giảm 2,4%)…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá vào những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp như: Tăng cường hơn nữa việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn hằng năm; tăng cường công tác tuyên truyền để tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh cho rằng các Chương trình MTQG là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại các địa phương còn nhiều lúng túng. Trong chỉ đạo và trong tổ chức thực hiện, các địa phương vẫn chủ yếu tập trung vào tiêu chí hạ tầng chứ chưa chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tham gia chương trình. Chất lượng của công tác giảm nghèo còn thấp, thiếu tính bền vững… Vì vậy, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các Ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở cần chú trọng hơn đến chất lượng của các mô hình, dự án, tránh phân tán nguồn lực và chạy theo thành tích, có sự linh hoạt trong triển khai; thực hiện tốt việc giải ngân; đặc biệt quan tâm, nhân rộng những mô hình giảm nghèo có hiệu quả; chủ động lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị…

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu cấp Ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng thời gian thụ hưởng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai các dự án, mô hình liên kết sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác xã hội hoá nguồn vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.../.

Thu Cúc
Sign In