Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công bố Kết luận thanh tra về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 16:04:42 )

Ngày 29/10/2019, Đoàn thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Kết luận số 2024/KLTT-BTĐKT ngày 23/9/2019 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bắc Kạn tại tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự buổi công bố kết luận thanh tra, về phía UBND tỉnh Bắc Kạn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên. Ngoài ra, còn có các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đơn vị được thanh tra gồm Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Ngân Sơn và thành phố Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, ông Thái Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 2024/KLTT-BTĐKT ngày 23/9/2019 của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương kết luận: Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong tỉnh. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Khoa học và Công nghệ được thành lập. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh được quan tâm, bố trí đủ về số lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Bắc Kạn như việc ban hành các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh và một số đơn vị thuộc tỉnh vẫn còn chưa phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Hầu hết các địa phương, đơn vị được thanh tra đều yêu cầu tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tên sáng kiến từ đầu năm là chưa phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng…

Các đơn vị, địa phương được thanh tra hoàn toàn nhất trí với Kết luận thanh tra và có ý kiến tiếp thu các kiến nghị của Đoàn thanh tra, khắc phục các tồn tại, hạn chế được nêu trong Kết luận thanh tra.

Kết thúc buổi công bố Kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được nêu trong Kết luận thanh tra. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh đôn đốc các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật./.

Thanh Thuyên
Sign In