Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp bàn thống nhất về Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

(Cập nhật lúc: 07/10/2019 09:53:33 )

Ngày 04/10/2019, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp bàn thống nhất về Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND), ngày 30/7/2019 tại văn bản số 4206/UBND-KTTCKT, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND. Dự thảo nhận được ý kiến đóng góp của 13 đơn vị và đã được đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung.

Tại cuộc họp các đại biểu đã cùng thảo luận, làm rõ một số nội dung nhằm hoàn chỉnh Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND từ giải thích từ ngữ đến những nội dung chính như: Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết và các nội dung hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa.

          Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan sớm hoàn thiện Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND trình UBND tỉnh ban hành, đảm bảo thống nhất triển khai trên địa bàn tỉnh./.

Hương Dịu
Sign In