Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh họp đôn đốc thu hồi nợ của các dự án sau quyết toán

(Cập nhật lúc: 21/11/2019 15:10:30 )

Ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì Họp xem xét, xử lý, giải quyết việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước đối với khoản nợ phải thu của các dự án sau quyết toán và các nội dung liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo Sở Tài chính, các khoản phải thu của các dự án đã quyết toán từ năm 2018 trở về trước và trong năm 2019 (đến 31/10/2019) phải thu hồi là trên 43 tỷ đồng, trong đó từ năm 2018 trở về trước phải thu hồi là trên 28,78 tỷ đồng; năm 2019 là trên 14,4 tỷ đồng.

Đối với khoản phải thu của các dự án đã quyết toán từ năm 2018 trở về trước đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước được 16,118 tỷ đồng, đạt 56% tổng số phải thu và 22/45 đơn vị hoàn thành công tác thu hồi nợ. Số nợ còn lại phải tiếp tục thu hồi là 12,667 tỷ đồng, trong đó: Nợ phải thu của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp là 10,757 tỷ đồng, nợ phải thu của các ban Quản lý dự án, doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động theo xác nhận của cơ quan quản lý là 1,91 tỷ đồng.

Đối với khoản thu hồi của các dự án quyết toán năm 2019, Sở Tài chính đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện bù trừ trực tiếp cho các khoản phải trả trong cùng dự án ngay từ khi phê duyệt quyết toán dự án để gắn trách nhiệm của chủ đầu tư với công tác thanh toán và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Kết quả thu hồi, thực hiện bù trừ tại Kho bạc Nhà nước đến thời điểm 31/10/2019 là 1,006 tỷ đồng, đạt 7,5% trên tổng số phải thu hồi, số còn phải tiếp tục thu hồi là 12,487 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình xử lý, giải quyết việc thu hồi, nộp ngân sách nhà nước đối với khoản nợ phải thu của các dự án sau quyết toán của các đơn vị, địa phương; đồng thời đưa ra phương án giải quyết trong thời gian tiếp theo.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị Sở Tài chính trên cơ sở số liệu, hồ sơ tài liệu do Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định. Chi nhánh Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn xác định các công trình có cùng nhà thầu vừa có khoản nợ phải thu, vừa có khoản nợ phải trả thì đề nghị bù trừ công nợ giữa các công trình này. Đối với các khoản chi cho cá nhân trái quy định chưa thu hồi được, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cá nhân tự nguyện nộp lại cho Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp không tự giác nộp trả, hoặc kê khai khoản vốn thanh toán vượt đang chiếm dụng khi thực hiện thủ tục giải thể, ngừng hoạt động…, sau khi thông báo theo quy định mà các đơn vị vẫn không chịu nộp trả thì chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý./.

Thu Cúc
Sign In