Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

(Cập nhật lúc: 21/11/2019 14:05:04 )

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua dự thảo tờ trình, Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2019 về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Phạm Duy Hưng, Đinh Quang Tuyên đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh phiên họp

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn được Bộ Tài chính giao dự toán 678 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 675 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 03 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn 700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 697 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 03 tỷ đồng.

Dự ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 được 700 tỷ đồng, bằng 103,2% dự toán Trung ương giao, bằng 100% dự toán tỉnh giao, tăng 9,2% so với năm 2018, trong đó:Thu nội địa ước thực hiện cả năm 687 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán Trung ương giao, bằng 98,6% dự toán tỉnh giao, tăng 7,5% so với thực hiện năm 2018; thu xuất, nhập khẩu ước thực hiện 13 tỷ đồng, bằng 433,3% dự toán Trung ương và dự toán tỉnh giao và tăng 644,5% so với năm 2018. Có 7/9 đơn vị ước thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán tỉnh giao, bao gồm: Thành phố Bắc Kạn 124,1%, huyện Bạch Thông 115,2%, Na Rì 101,3%, Pác Nặm 113%, Ba Bể 101,6%, Chợ Mới 100%, Ngân Sơn 100%; 02 đơn vị ước thu không đạt dự toán giao là huyện Chợ Đồn 83%, Văn phòng Cục Thuế 94,3%.

Năm 2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được HĐND tỉnh giao. Ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương cả năm 2019 được trên 5.351 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán giao.

Năm 2020, d toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn Th tướng Chính ph giao là 676 tđồng, trong đó: Thu ni địa 670 tđồng; thu t hot động xut nhp khu 6 tđồng. D toán thu ngân sách nhà nước HĐND tnh quyết định 716 tđồng (tăng 5,9% so vi d toán Trung ương giao), trong đó: Thu ni địa 710 tđồng; thu t hot động xut nhp khu 6 tđồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 03 năm giai đon 2020 - 2022 được xây dng trên cơ s các quy định ca pháp lut v thu ngân sách, đồng thi d báo v tình hình sn xut kinh doanh ca giai đon này và thc tế ngun thu ca địa phương. Theo đó, dự kiến tng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2020 sẽ là 716 tđồng, năm 2021 là 762 tđồng và năm 2022 là 844 tđồng.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo tờ trình: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 và Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2019; Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và xây dựng kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm giai đoạn 2020 - 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh để kịp thời trình tại Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh tháng 12/2019./.

Thu Cúc
Sign In