Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020

(Cập nhật lúc: 03/07/2019 09:52:23 )

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2020 lĩnh vực khoa học và công nghệ sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghê (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) nhằm triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, của tỉnh giai đoạn 2011-2020; đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các hoạt động khởi nghiệp ĐMST theo Kế hoạch đã được phê duyệt của địa phương.

Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và hoạt động sở hữu trí tuệ.

Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế thông qua việc triển khai các hoạt động tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhập nội một số cây trồng nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu tại địa phương.

Cập nhật, bổ sung và khai thác có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu KH&CN quốc gia, của tỉnh; công khai thông tin về việc thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ĐMST, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Xây dựng hệ thống thông tin thống kê KH&CN, ĐMST của địa phương.

Nâng cao năng lực ĐMST, hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST và phát triển thị trường KH&CN, trong đó: Ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sự tham gia của doanh nghiệp để thúc đẩy ĐMST tại địa phương; tiếp tục tiển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025” (Quyết định 844/QĐ-TTg), Đề án “Hệ tri thức việt số hóa” (Quyết định 677/QĐ-TTg); triển khai thực hiện các giải pháp để tiếp tục cải thiện chỉ số ĐMST quốc gia (GII).

Phát triển tiềm lực KH&CN, trong đó chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN phù hợp với định hướng phát triển tại địa phương và phát triển, nâng cao năng lực của tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử trong lĩnh vực KH&CN, cụ thể: Đơn giản hóa và minh bạch quy trình và thủ tục, giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử thực hiện Nghị quyết 36a của Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác truyền thông KH&CN qua việc tiếp tục xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN và kết nối với các mạng thông tin trong và ngoài tỉnh; xây dựng phóng sự, chuyên trang KH&CN về thành tựu, tiến bộ KH&CN; tuyên truyền, cung cấp kịp thời các thông tin về cơ chế, chính sách và vai trò của KH&CN, ĐMST, kết quả hoạt động KH&CN, ĐMST đến các cơ quan quản lý các cấp, các ngành và nhân dân.

Tập trung ưu tiên phát triển, ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; duy trì, mở rộng ứng dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất theo VietGAP, hữu cơ trong sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp như:cam, quýt, mơ, chè shan tuyết; rau công nghệ cao ... từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có chất lượng ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo các mô hình có hiệu quả kinh tế cao.

Đối với hoạt động sự nghiệp: Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các tổ chức KH&CN công lập; triển khai có hiệu quả phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, ứng dụng nhân một số giống nấm giá trị kinh tế cao, nuôi cấy mô cây hoa lan; tăng cường ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các dịch vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác KH&CN.

Đối với hoạt động KH&CN cấp huyện và cấp ngành: Tiếp tục triển khai Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành "Quy chế ứng dụng, nhân rộng đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh"; tổ chức bàn giao các sản phẩm KH&CN cho 08 huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện.

Minh Huyền
Sign In