Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghiệm thu 02 đề tài, dự án khoa học công nghệ

(Cập nhật lúc: 17/12/2018 08:32:49 )

Sáng ngày 14/12, Các Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh đã tổ chức Hội nghị Nghiệm thu đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh chủ trì Hội nghị.

1. Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Công an tỉnh là đơn vị chủ trì, đồng chí Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm. Mục tiêu của Đề tài góp phần bổ sung phát triển lý luận quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng dân tộc thiểu số ít người nói riêng; Đưa ra nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong tình hình mới.


Đ/c Dương Văn Tính - Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện

Thời gian thực hiện: 15 tháng (từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2018)

Đề tài đã khái quát, xây dựng các khái niệm vùng dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh, về quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh. Đề tài cũng đi sâu phân tích làm rõ chủ thể, khách thể, đối tượng, nội dung, phương pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, dự báo tình hình, Đề tài đã đưa ra hệ thống các giải pháp như: Chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn tỉnh; Củng cố hệ thống chính trị cơ sở; Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an ninh trật tự cho cán bộ, nhân dân trong vùng.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã đánh giá đề tài hoàn thành các mục tiêu đề ra; Các nội dung nghiên cứu đảm bảo sát thực, đáp ứng yêu cầu; Đề tài đánh giá khá đầy đủ và toàn diện về thực trạng, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế, đưa ra được từng nhóm giải pháp để triển khai thực hiện. Đề tài được nghiệm thu sẽ đem lại hiệu quả về đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Góp ý đối với nội dung đề tài, các thành viên Hội đồng đề nghị Bổ sung phương pháp điều tra; Giải pháp quản lý hành chính về an ninh trật tự; Kết quả Hội thảo và đánh giá lợi ích của Đề tài về mặt kinh tế và xã hội.

Qua xếp loại vào phiếu đánh giá và bỏ phiếu, thành viên của Hội đồng đã nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại khá.

2. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn do Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là cơ quan chủ trì dự án. ThS. Nguyễn Văn Hiểu làm chủ nhiệm.

Dự án nhằm mục tiêu tạo ra công cụ quản lý và giám sát môi trường một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian, công sức và tài chính trong việc lưu trữ, tra cứu tài liệu, thống kê, báo cáo định kỳ.

Dự án đã đánh giá thực trạng công tác quản lý và hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, rút ra điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục. Xây dựng được cơ sở dữ liệu môi trường hoàn chỉnh khai thác online. Xây dựng được phần mềm online đầy đủ chức năng công việc trong quản lý điểm quan trắc môi trường của tỉnh và triển khai cho địa phương. Tổ chức Hội thảo và Tập huấn khai thác cơ sở dữ liệu và sử dụng phần mềm quản lý môi trường trực tuyến.

Trang thông tin điện tử Hệ thống quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn do Dự án xây dựng

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự án, các thành viên Hội đồng đánh giá Dự án cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Xây dựng được các sản phẩm về môi trường. Nội dung đầy đủ, phương pháp nghiên cứu rõ ràng, bám sát thuyết minh được phê duyệt.

Các thành viên Hội đồng đề nghị làm rõ kết quả này có đáp ứng việc tích hợp chung vào hệ thống của Bộ Tài nguyên và Môi trường không? Đề nghị bổ sung hợp đồng cam kết khi Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản lý môi trường thì tỉnh Bắc Kạn sẽ được kết nối liên thông với Bộ.

Đề nghị bổ sung thêm phương pháp chuyển giao, ứng dụng kết quả dự án sau khi được nghiệm thu. Bổ sung số liệu quan trắc môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các thành viên Hội đồng cho rằng, để ứng dụng vào thực tế cần tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ cơ sở mới đảm bảo tính khả thi cao.


Nghiệm thu Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn

Qua xếp loại vào phiếu đánh giá và bỏ phiếu, thành viên của Hội đồng đã nhất trí đánh giá nghiệm thu dự án đạt loại khá./.

Hương Lan
Sign In