Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài: Phục tráng giống bí thơm Ba Bể

(Cập nhật lúc: 19/08/2019 21:54:28 )

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt, với tổng kinh phí thực hiện 1.733.370.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng), từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh.

Đề tài được thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2022, tại các xã: Cao Trĩ, Khang Ninh, Hoàng Trĩ, Quảng Khê, Yến Dương thuộc huyện Ba Bể và một số xã giáp ranh thuộc huyện Chợ Đồn; với mục tiêu phục tráng được giống bí thơm, xây dựng mô hình sản xuất giống bí thơm Ba Bể và chuyển giao được kỹ thuật sản xuất giống bí thơm cho địa phương, giúp quản lý giống, phục vụ sản xuất bí thơm trở thành hàng hóa của địa phương.

Để triển khai thực hiện đề tài theo đúng quy định, tại Quyết định này UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực hiện đề tài tổ chức thực hiện các nội dung của đề tài đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Chủ nhiệm đề tài là Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện đề tài theo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Triệu Thanh
Sign In