Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế sản phẩm chuối tây Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 19/08/2019 21:53:18 )

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn, với tổng kinh phí thực hiện 2.759.425.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm năm mươi chín triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng) từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh và nguồn kinh phí đối ứng của người dân.

Dự án được thực hiện với mục tiêu ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản và chế biến các sản phẩm từ chuối tây từ đó tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm từ quả chuối tây; thời gian thực hiện dự án từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, trong đó chủ yếu thực hiện điều tra, khảo sát tại các xã: Nông Thượng, Dương Quang (thành phố Bắc Kạn); Đôn Phong, Mỹ Thanh (huyện Bạch Thông).

Đồng thời, tại Quyết định này UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thực hiện dự án tổ chức thực hiện các nội dung của dự án theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tiến độ yêu cầu. Chủ nhiệm dự án là Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ phê duyệt và đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Triệu Thanh
Sign In