Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

8 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

(Cập nhật lúc: 04/04/2019 14:42:02 )

Xác định thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019, trong đó đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai làm tốt trong năm 2019.

Một là, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại ngành kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của tỉnh, tài nguyên thiên nhiên, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) của tỉnh tăng 6,8%, trong đó: Ngành Nông lâm nghiệp - Thủy sản tăng 3,5%; ngành Công nghiệp xây dựng tăng 9,5%, ngành Dịch vụ tăng 7,9%. Tổng giá trị gia tăng (giá hiện hành) đạt 10.700 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng.

Hai là, quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) chặt chẽ và linh hoạt, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, giảm tối đa nợ đọng thuế, tăng cường quản lý thu; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Tăng cường kỷ cương tài chính - ngân sách, không ban hành chính sách làm giảm thu NSNN, hạn chế tối đa việc ban hành chế độ, chính sách làm tăng chi NSNN, chỉ ban hành chính sách khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo, bãi bỏ các chính sách gây lãng phí ngân sách. Quản lý chặt chẽ NSNN, hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN và chi chuyển nguồn sang năm sau. Điều hành chi NSNN theo dự toán được giao, đảm bảo tính công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách.

Ba là, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư từ quy hoạch, chủ trương đầu tư, lập, thẩm định phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu, khảo sát thiết kế, tư vấn giám sát, tổ chức thi công, động thổ, khánh thành và thanh quyết toán kinh phí. Tập trung nguồn lực đầu tư các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh, chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đảm bảo đầu tư tập trung, tránh đầu tư dàn trải, phân tán, phân bổ vốn đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và quy định của cấp có thẩm quyền; tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Bốn là, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thường xuyên rà soát, kiểm kê, phân loại tài sản, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, xây dựng đề án khoán xe công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chống thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng tài sản nhà nước.

Năm là, tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phấn đấu huy động tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33% - 34% GRDP (theo giá hiện hành); thực hiện tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt đối với dự án khởi công mới thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

Sáu là, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của NSNN, góp phần cải cách chính sách tiền lương. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động, phấn đấu số lao động được giải quyết việc làm mới trong năm là 5.000 người.

Bảy là, chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt góp phần cho tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, phấn đấu trồng rừng đạt 5.735 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,1%.

Tám là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm quy định về THTK, CLP; kịp thời ngăn ngừa các hành vi lãng phí; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Bích Huệ
Sign In