Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035

(Cập nhật lúc: 05/02/2020 16:20:20 )

Sau 4 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những thành tựu quan trọng trong sản xuất nông nghiệp thể hiện trên các mặt như bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu gắn với chế biến, chăn nuôi có bước phát triển theo hướng gia trại, trang trại; lâm nghiệp từng bước chuyển từ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chủ yếu sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng, phát triển rừng gỗ lớn, đến hết năm 2019 tỷ lệ che phủ rừng đạt 72,6%; nhiều sản phẩm nông sản, đặc biệt là các nông sản bản địa bước đầu được sản xuất thành hàng hóa có liên kết và gắn với chế biến. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp còn bộc lộ nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay, như giá trị gia tăng trong sản xuất thấp; quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, phân tán, tự phát, thiếu ổn định; trình độ sản xuất không đồng đều, chất lượng, mẫu mã sản phẩm thấp, giá thành cao, khả năng cạnh tranh kém. Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, như: Sử dụng các loại giống cho ra các sản phẩm có ưu thế trên thị trường, kỹ thuật canh tác bền vững, sản xuất có liên kết theo chuỗi giá trị gắn kết với thị trường và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa còn hạn chế; giá trị sản xuất nông nghiệp trên một đơn vị diện tích canh tác còn thấp. Công nghiệp chế biến nông sản, nhất là công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch phát triển chậm. Thu nhập của người lao động khu vực nông, lâm nghiệp thấp và chịu nhiều rủi ro so với lao động ở các khu vực kinh tế khác...

Để khắc phục những hạn chế đang tạo thành điểm nghẽn trong phát triển đối với ngành nông nghiệp và lấy cơ cấu ngành nông nghiệp làm trọng tâm để phát triển kinh tế tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn 2020-2025, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2035.

Các nông sản tỉnh Bắc Kạn bước đầu được sản xuất thành hàng hóa

Theo đó, tỉnh Bắc Kạn xác định cơ cấu lại ngành nông nghiệp để tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của ngành nông nghiệp nói riêng; việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp phải phù hợp với từng giai đoạn để nâng cao giá trị gia tăng của từng ngành hàng theo chuỗi giá trị góp phần tăng trưởng ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn thấp nhất bằng mức tăng trưởng chung của cả nước và đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường với các mục tiêu cụ thể như sau:

Trong giai đoạn 2020-2025 tăng trưởng nông nghiệp ổn định hàng năm, thấp nhất bằng mức tăng trưởng nông nghiệp chung của cả nước.

Chuyển dịch cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp đến năm 2025 lấy lâm nghiệp, chế biến gỗ và dược liệu là trọng tâm của đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Giá trị gia tăng (VA) của lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến gỗ đến năm 2025 theo giá so sánh đạt 2.099,1 tỷ đồng/815,7 tỷ đồng, trong đó lâm nghiệp 1.661,63/794,65 tỷ đồng tăng 2,09 lần so với hiện tại; chế biến gỗ, tre nứa 437 tỷ đồng/21,7 tỷ đồng, tăng thêm 20,1 lần so với năm 2018. Giá trị tăng thêm của lĩnh vực trồng trọt đến năm 2025 theo giá so sánh đạt 2.380,33/1.845,44 tỷ đồng tăng 1,29 lần so với hiện tại. Giá trị tăng thêm của lĩnh vực chăn nuôi đến năm 2025 theo giá so sánh đạt 1.161,82/721,28 tăng 1,61 lần so với hiện tại. Tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp đến năm 2025 là 5.641,25 tỷ đồng, trong đó: Trồng trọt chiếm 42,21%, chăn nuôi chiếm 20,6%, lâm nghiệp chiếm 37,2%, thủy sản chiếm 1,16% (cơ cấu tương ứng năm 2018: Trồng trọt chiếm 54,8%, chăn nuôi chiếm 20,9%, lâm nghiệp chiếm 23,0%, thủy sản chiếm 1,3%). 40% các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực (gỗ, dược liệu, cam, quýt, hồng không hạt, trâu, bò, lợn, miến dong, chè ) có truy suất nguồn gốc và các đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc VietGap, tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững hoặc FSC. Góp phần cải thiện môi trường sinh thái, bảo tồn nguồn gen quý đồng thời tăng thu nhập cho nông dân. Ứng dụng công nghệ tăng trưởng xanh cho từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đến năm 2035, tiếp tục giữ mức tăng trưởng nông nghiệp ổn định hàng năm thấp nhất bằng mức tăng trưởng nông nghiệp chung của cả nước. Giá trị tăng thêm của lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến gỗ đến năm 2035 theo giá so sánh đạt 2.683,1/2.099,1 tỷ đồng tăng 1,28 lần so với 2025 (sản lượng gỗ khai thác ổn định như năm 2025. Giá trị tăng thêm của chế biến gỗ, tre nứa 584 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với năm 2025). Giá trị tăng thêm của lĩnh vực trồng trọt theo giá so sánh đạt 3.233,6/2.380,33 tỷ đồng tăng 1,35 lần so với 2025. Giá trị tăng thêm của lĩnh vực chăn nuôi theo giá so sánh đạt 1.493,9/1.161,82 tăng 1,28 lần so với 2025. Tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp đến năm 2035 là: 7.410,6 tỷ đồng/5.641,25 tỷ đồng, tăng 1,32 lần so với năm 2025, trong đó: Trồng trọt chiếm 43,6%, chăn nuôi chiếm 20,2%, lâm nghiệp chiếm 36,2%.

Để Đề án đạt được các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tập trung tổ chức thực hiện Đề án.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc
Sign In