Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục

(Cập nhật lúc: 26/02/2020 11:26:42 )

Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định; các khu vực kinh tế đều có bước phát triển khá... Đây là động lực để Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2020.

Tổng giá trị gia tăng GRDP năm 2019 (theo giá so sánh 2010) của tỉnh Bắc Kạn đạt 7.145 tỷ đồng, đạt 100,7% kế hoạch; tăng 5,5% so với năm 2018, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,06%; Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,63%; Khu vực dịch vụ tăng 6,43%. Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành ước đạt 12.153 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; GRDP bình quân đầu người đạt 38,7 triệu đồng, đạt 118,7% kế hoạch, tăng 3,3 triệu đồng so với năm 2018.

Cơ cấu kinh tế tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng. Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 28,76%, giảm 0,89%; công nghiệp - xây dựng chiếm 14,92%, tăng 1,05%; ngành dịch vụ chiếm 53,15%, giảm 0,07% so với năm 2018. Trong năm 2019, an ninh lương thực tiếp tục được đảm bảo, công tác bảo vệ và phát triển rừng cơ bản được thực hiện nghiêm, tỉnh tiếp tục mở rộng diện tích trồng rừng, duy trì độ che phủ 72,6%. Khu vực công nghiệp có sự phát triển khá với tốc độ tăng trưởng 16,3%, cao nhất trong 10 năm gần đây của tỉnh. Khu vực dịch vụ ổn định, tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn năm 2019 ước đạt 527 nghìn lượt khách, đạt 100% kế hoạch, tổng doanh thu du lịch đạt 347 tỷ đồng. Công tác xúc tiến, vận động đầu tư vào tỉnh được quan tâm thực hiện. Năm 2019, Bắc Kạn đã phê duyệt chủ trương đầu tư 17 dự án với tổng vốn đăng ký trên 787 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang có 111 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 8.400 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh, đời sống dân cư nông thôn ngày càng cải thiện, đến hết năm 2019 cả tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và tỷ lệ hộ nghèo còn 19,57%, giảm 2,31% so với năm 2018. Công tác lao động, việc làm được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 5.500 lao động; đào tạo được 6.196 lao động. Các địa phương đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công...

Năm 2019, kinh tế của Bắc Kạn tuy có tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra; sản xuất công nghiệp vẫn còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc dừng hoạt động; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn ODA; sản lượng một số cây trồng, vật nuôi ngành nông - lâm nghiệp đạt thấp... Do đó, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh, năm 2020 này, Bắc Kạn đã đề ra mục tiêu: Phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6,8%, trong đó: Nông - lâm nghiệp tăng 3,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,0% và dịch vụ tăng 7,8%; số lao động được giải quyết việc làm mới 5.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5%, trong đó huyện nghèo giảm từ 3,5 - 4%...

Hiện nay, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất hàng hóa và xây dựng nông thôn mới; chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP; triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương; tập trung nguồn lực cho các xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo tỉnh đã tích cực thăm nắm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện các giải pháp ổn định thị trường, xúc tiến phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa thể dục thể thao; tăng cường quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch, trọng tâm là du lịch Hồ Ba Bể.

Từ nay đến hết năm 2020, trên cơ sở các chỉ tiêu đã được HĐND tỉnh thông qua, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ giao, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tập trung huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.../.

Thu Cúc
Sign In