Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đôn đốc thực hiện đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

(Cập nhật lúc: 12/07/2019 08:10:29 )

Nhằm đẩy mạnh việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo về chỉ tiêu, lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% về số lượng gói thầu bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, ngoài các gói thầu đã đăng ký thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung kịp thời đảm bảo đạt tỷ lệ quy định.

Thực hiện việc cung cấp thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo Thông tư số 06/TT-BKH&ĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu./.

Bích Huệ
Sign In