Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2018, toàn tỉnh tiết kiệm được trên 330 tỷ đồng

(Cập nhật lúc: 08/03/2019 09:37:09 )

Nhằm tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2018, các ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ việc ban hành các quy định, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ đối với cán bộ, công chức, gắn tự chủ về tài chính với tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, đẩy mạnh việc mua sắm tài sản tập trung; bố trí vốn đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trả nợ quyết toán dự án hoàn thành, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; quản lý chặt chẽ việc sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, phương tiện đi lại của cơ quan, đơn vị, tổ chức; triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh điều tra, đánh giá tiềm năng, trữ lượng, tăng cường quản lý để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên (đất đai, khoáng sản, điện, nước...); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai kết quả xử lý lãng phí theo quy định của pháp luật.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiết kiệm được trên 330 tỷ đồng; trong đó, tiết kiệm nhiều nhất từ quản lý, sử dụng ngân sách là 268 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí theo Chương trình hành động của Chính phủ, năm 2019, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh trong quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và điều hành dự toán ngân sách. Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 13%, trong đó tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương theo chỉ đạo chung của Trung ương, tiết kiệm 3% theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Kiên quyết không bố trí vốn cho những công trình dự án chưa thiết thực; hủy bỏ không đầu tư những công trình dự án nếu phát hiện kém hoặc không hiệu quả; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư đối với các dự án thi công chậm tiến độ hoặc chủ đầu tư không giải ngân theo đúng cam kết sang cho các dự án khác có khả năng giải ngân. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện các giải pháp tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt (đối với nguồn vốn ngân sách địa phương); tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai; thực hiện đấu thầu qua mạng. Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch về đất đai, khoáng sản, đô thị, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo kế hoạch và lộ trình đã đề ra./.

Bích Huệ
Sign In