Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 09:26:46 )

Hoạt động đầu tư xây dựng có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng, không chỉ cung cấp cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu xã hội mà còn có tác động lớn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Vì vậy, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Để việc quản lý, sử dụng nguồn vốn trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, UBND tỉnh đã thành lập và kiện toàn lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 10 ban quản lý dự án đầu xây dựng được thành lập mới, kiện toàn lại. Ở cấp tỉnh có 03 ban, gồm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh được tổ chức hoạt động theo mô hình của ban quản lý dự án khu vực; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh hoạt động theo mô hình ban quản lý dự án chuyên ngành; Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo trì công trình đường bộ các tuyến đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác; đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Tại 8/8 huyện, thành phố có ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, được tổ chức và hoạt động theo mô hình ban quản lý dự án khu vực.

Công tác quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Vì vậy, các đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công bố công khai quy hoạch ở tất cả các huyện, thành phố. Việc lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch chung đã được triển khai ở 8/8 huyện, thành phố.

Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt đã được các địa phương quan tâm triển khai; tình trạng xây dựng sai quy hoạch được duyệt, xây dựng không phép hoặc sai giấy phép có chiều hướng giảm so với cùng kỳ các năm trước.

Trong quản lý các dự án đầu tư, từ năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Nặm Cắt (xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn)

Công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán đã được các cơ quan thẩm định siết chặt, chất lượng thẩm định được đảm bảo. Tính đến tháng 6 năm 2019, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ cấp tỉnh đến cấp huyện đã cắt giảm so với giá trị dự toán trình thẩm định khoảng 347.248 triệu đồng, góp phần tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Công tác quản lý chất lượng công trình được tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch. Từ năm 2015 - 2018, các cơ quan chuyên môn về xây dựng từ tỉnh đến huyện đã tổ chức 924 lượt kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công và kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Các công trình được kiểm tra cơ bản đảm bảo chất lượng và đều được chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng đảm bảo nguyên tắc thống nhất, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng quản lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã cấp 1.961 giấy phép xây dựng.

UBND tỉnh cũng đã ban hành các quy định phân công, phân cấp về bảo trì công trình và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây dựng; phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn; công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý chi phí đầu tư đảm bảo chặt chẽ, ngoài việc siết chặt các khoản mục chi phí đầu tư, giá vật liệu trong quá trình thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây dựng, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản hướng dẫn việc áp dụng, sử dụng bộ đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh; tổ chức kiểm tra, khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hằng quý, công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định; ban hành hướng dẫn điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch. Từ năm 2014 đến nay, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ năng lực cho 197 tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh và 1.889 chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân hoạt động xây dựng.

Với việc triển khai tích cực, đồng bộ nhiều giải pháp, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng nâng cao được hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội./.

Bích Huệ
Sign In