Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Quản lý tốt quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và môi trường để chỉnh trang, phát triển đô thị và nông thôn

(Cập nhật lúc: 26/07/2019 08:59:02 )

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Chưa thực sự tạo đà phát triển đô thị và nông thôn

Tại Thành phố Bắc Kạn, trên cơ sở Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 931/QĐ-UBND ngày 19/6/2012, đặc biệt là sau khi Thành phố được công nhận là đô thị loại III, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án kêu gọi đầu tư, tăng cường hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, từng bước xây dựng các khu đô thị mới và mở rộng, nâng cao chất lượng các khu đô thị đã có. Nhờ đó, diện mạo thành phố trung tâm của tỉnh ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển, việc mở rộng của Thành phố, cũng như vấn đề quản lý phát triển đô thị đang đòi hỏi cần có các điều chỉnh cho phù hợp theo từng giai đoạn...

Một góc Thành phố Bắc Kạn ngày nay

Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, các đồ án quy hoạch đô thị cơ bản đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo tính đồng bộ của kết cấu hạ tầng đô thị, tạo điều kiện cho công tác đầu tư, từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng. Đến nay, Bắc Kạn đã hoàn thành công bố công khai quy hoạch ở tất cả các huyện, thành phố; việc tổ chức lập hồ sơ và cắm mốc giới theo quy hoạch cơ bản đã được thực hiện ở các đô thị trung tâm của các huyện, thành phố; việc lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch chung đã được triển khai ở 8/8 huyện, thành phố; tất cả các đô thị trung tâm của các huyện, thành phố đều đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; các quy hoạch xây dựng, đô thị đều được công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của các Sở, ngành, địa phương; 100% các xã trên dịa bàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới…

Công tác lập quy hoạch xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị có vai trò rất quan trọng trong xây dựng phát triển đô thị và nông thôn. Đây là vấn đề mang tính chiến lược và phải đi trước một bước làm cơ sở cho việc lập kế hoạch và dự án đầu tư xây dựng, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, công tác này còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa tạo đà để phát triển đô thị và nông thôn.

Cụ thể như việc lập quy hoạch xây dựng nhìn chung chưa đồng bộ; chất lượng một số quy hoạch chưa cao, thiếu tính khả thi; công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng, nhất là điều chỉnh cục bộ, quy hoạch chi tiết còn tùy tiện; các địa phương chưa tập trung triển khai lập quy hoạch chi tiết sau khi đồ án quy hoạch chung xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt, việc cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa chưa được triển khai đầy đủ gây khó khăn cho việc lập dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị và nông thôn, kêu gọi và thu hút đầu tư; một số quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng được chấp thuận chưa phù hợp với quy chuẩn và chỉ tiêu sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch xây dựng; thiếu nguồn lực và các điều kiện thực hiện quy hoạch xây dựng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng thực hiện theo quy hoạch xây dựng còn thiếu kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xây dựng công trình nhà ở không cấp phép, sai giấy phép xây dựng và sai quy hoạch xây dựng còn diễn ra ở nhiều địa phương; xây dựng lấn chiếm đất dành cho công trình công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, kênh mương, sông suối làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đặc biệt là san ủi đào đắp đất tràn lan ô nhiễm môi trường cảnh quan tự nhiên…

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên đã được UBND tỉnh Bắc Kạn xác định rõ là do công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về pháp luật xây dựng chưa sâu, rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và địa phương chưa được thường xuyên và chặt chẽ; nhận thức về quy hoạch xây dựng chưa được nhất quán trong cán bộ quản lý nhà nước các cấp, cơ chế quản lý chưa nghiêm, các vi phạm về xây dựng trong đô thị và nông thôn chưa được xử lý kịp thời và thiếu kiên quyết, còn né tránh hoặc nể nang đối với các vi phạm; nguồn lực bố trí cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, ý thức của một bộ phận người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng chưa cao…

Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát lại các quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt từ năm 2012 với giai đoạn quy hoạch từ năm 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030, xem xét, rà soát điều chỉnh, mở rộng, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến 2040; báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc lập điều chỉnh, mở rộng, bổ sung quy hoạch xây dựng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển; cân đối nguồn lực, khẩn trương xây dựng kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị và nông thôn có chiều hướng phát triển đô thị hóa tăng nhanh và theo kế hoạch đầu tư công trung hạn để làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lập Chương trình phát triển cho từng đô thị, lập hồ sơ đề xuất các khu vực đô thị, đảm bảo quản lý các các dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn được đồng bộ, theo đúng quy định, phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Cùng với đó, các huyện, thành phố phải tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị, nông thôn theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng; nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực; thực hiện công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa để mọi tầng lớp nhân dân biết, giám sát và tổ chức thực hiện; nghiêm túc thực hiện việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng; tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước và giám sát của nhân dân trong việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đô thị và nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương, đặc biệt là việc san ủi, đào đắp đất gây mất cảnh quan môi trường tự nhiên và môi trường đô thị, không đúng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa phương...

Các Sở, ngành, đơn vị chuyên môn có trách nhiệm tham mưa cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và môi trường đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng về chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động xây dựng và trật tự xây dựng tại các địa phương…/.

Thu Cúc
Sign In