Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 14:31:03 )

Để quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng cây giống trên địa bàn tỉnh theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chủ động, tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp từ khâu điều tra, tuyển chọn, xây dựng hệ thống nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đến khâu sản xuất kinh doanh cây giống tại các vườn ươm và công bố tiêu chuẩn cây giống trước khi xuất vườn theo quy định. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính, công nhận giống và nguồn giống, quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn, nhất là đối với cơ sở hàng năm được đánh giá chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm hành chính và những cơ sở không đảm bảo đủ điều kiện sản xuất kinh doanh, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp. Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế các loài cây trồng lâm nghiệp, đặc biệt là cây gỗ lớn, cây đa mục đích có giá trị kinh tế cao của địa phương; đồng thời chủ động đề xuất, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để xem xét, bổ sung vào danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công bố trên Cổng thông tin điện tử của ngành danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đã thực hiện công bố tiêu chuẩn cây giống lâm nghiệp hàng năm.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp hàng năm trên địa bàn. Chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan tăng cường phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt đối với những cơ sở không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không cung cấp được hồ sơ nguồn gốc vật liệu giống theo quy định. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6 hàng năm) và 01 năm (trước ngày 20/12 hàng năm) tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Nông Cúc
Sign In