Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

(Cập nhật lúc: 12/07/2019 08:36:29 )

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công; tập trung quản lý quy hoạch, kiến trúc đi vào chiều sâu; thực hiện đồng bộ các giải pháp siết chặt công tác quản lý đầu tư xây dựng; kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng… Đó là những giải pháp tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung thực hiện nhằm thực hiện tốt việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ảnh: Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường 258B, đoạn qua xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm

Sau 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 703/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng, một số đơn vị, địa phương vẫn chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của Đề án, do đó chưa quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp của Đề án; chưa quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết và công tác cắm mốc giới quy hoạch ra ngoài thực địa. Công tác giám sát, kiểm tra việc khảo sát lập hồ sơ dự án, thiết kế, dự toán của một số Chủ đầu tư còn buông lỏng; tiến độ giải ngân các công trình, dự án thấp chủ yếu là do chủ đầu tư còn lúng túng, thiếu chủ động trong việc thực hiện theo trình tự, theo quy định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công… Một số chủ đầu tư thực hiện chưa nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư chưa đảm bảo tính răn đe; năng lực tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu của một số Chủ đầu tư còn yếu, còn phụ thuộc vào đơn vị tư vấn đấu thầu…

Để khắc phục những hạn chế, đồng thời hoàn thành các mục tiêu của Đề án, UBND tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các địa phương từ nay đến năm 2020 tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ 13 giải pháp của Đề án Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 tại Công văn số 3751/UBND-KTTCKT ngày 09/7/2019.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Tập trung quản lý quy hoạch, kiến trúc đi vào chiều sâu, hướng tới chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, tập trung vào Ba Bể và thành phố Bắc Kạn; kịp thời công bố, công khai quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch; tập trung các nguồn lực để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở quản lý kiến trúc đô thị và lập dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; quản lý chặt chẽ kiến trúc, quy mô công trình, vật liệu công trình và mối liên hệ với cảnh quan khu vực.

Cùng với đó triển khai việc lập hồ sơ đề xuất các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp siết chặt công tác quản lý đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn kết thúc đầu tư, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; khảo sát và công bố giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện, thành phố và tại các cơ sở sản xuất; thường xuyên, kịp thời nắm bắt sự biến động về giá làm cơ sở để xem xét công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý sát với giá thị trường và tránh gây thất thoát lãng phí. Rà soát, xác định các dự án thuộc đối tượng tiết kiệm 5%, 10% và thực hiện các giải pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Các đơn vị nâng cao công tác quản lý việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo hướng chính xác, đúng chế độ, giảm thiểu các thủ tục không cần thiết gây phiền hà, giảm nợ đọng, loại trừ các sai phạm gây thất thoát, lãng phí hay tham ô, tham nhũng. Tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu, thực hiện đúng lộ trình và kế hoạch việc tổ chức đấu thầu qua mạng. Tăng cường công tác quản lý chất lượng nhất là quản lý chất lượng đầu vào như vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị xây dựng lắp đặt vào công trình và các thiết bị khác; tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thi công xây dựng công trình. Tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát tác giả một cách nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên. Tổ chức lập đầy đủ các hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định; thực hiện báo cáo về chất lượng công trình nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian. Kiện toàn, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động làm việc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Có cơ chế, hình thức khen thưởng, kỷ luật và xử lý nghiêm minh những vi phạm, sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gây lãng phí, thất thoát nguồn lực tài chính của Nhà nước…/.

Thu Cúc
Sign In