Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

(Cập nhật lúc: 14/11/2019 15:30:43 )

Theo tổng hợp, báo cáo của ngành chức năng, thực hành chương trình tiết kiệm, chống lãng phí, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 100 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước; trong đó, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2019 ngay từ dự toán giao đầu năm là 53,657 tỷ đồng; tiết kiệm văn phòng phẩm thông qua gửi, nhận văn bản điện tử khoảng 6 tỷ đồng; tiết kiệm trong công tác đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, qua thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành hơn 25 tỷ đồng; tiết kiệm thông qua công tác mua sắm tập trung, thẩm định giá mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được gần 7 tỷ đồng... Bên cạnh đó, ngành chức năng đã thực hiện tiết kiệm 5% dự toán phê duyệt (đối với nguồn vốn ngân sách địa phương); tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư theo Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ và tiết kiệm qua nhiều hình thức khác.

Đạt được kết quả trên là do tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản, mua sắm trang thiết bị…theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; gắn tự chủ về tài chính với tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý hồ sơ công việc trên phần mềm điện tử; đẩy mạnh việc mua sắm tài sản tập trung.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng ngày càng chặt chẽ. Trong bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên trả nợ các dự án đã quyết toán, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán các dự án, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng đã tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, phương tiện đi lại, việc mua sắm tài sản của cơ quan, đơn vị, tổ chức; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về tham nhũng, lãng phí theo đúng quy định của pháp luật./.

Bích Huệ
Sign In