Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn có 64 xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 09:16:47 )

Tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính gồm 07 huyện, 01 thành phố với 110 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, tỉnh 64 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông.

Đến nay 100% các xã ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc

          Giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh đã có 64 xã đạt cả 04 nội dung của tiêu chí số 8 bao gồm: Xã có điểm phục vụ bưu chính, viễn thông; xã có internet đến thôn; xã có đài truyền thanh; xã có ứng dụng công nghệ thông tin.

Những năm qua, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Mạng lưới điểm phục vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo được vai trò, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến nay, 100% các xã trên địa bàn tỉnh có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại các xã; 100% số xã có dịch vụ viễn thông và internet. Các doanh nghiệp đã triển khai lắp đặt hạ tầng mạng viễn thông đến các xã; các xã đều có dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ di động mặt đất chất lượng ổn định, đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân. Cùng với đó, 100% các xã đã được cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc gắn với ứng dụng chữ ký số và phần mềm “Một cửa điện tử” gắn với dịch vụ công trực tuyến mức cao.

        Từ nguồn vốn Chương trình MTQG và nguồn cân đối ngân sách, giai đoạn này, tỉnh đã đầu tư được 11 đài truyền thanh xã và nâng cấp 04 đài. Các huyện đầu tư mới được 06 đài, nâng cấp được 04 đài. Năm 2019, tỉnh sẽ đầu tư mới 05 đài cho các xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí nông thôn mới trong năm 2019; đồng thời cân đối nguồn ngân sách để đầu tư xây dựng mới 12 đài với tổng kinh phí thực hiện là 5 tỷ đồng.

Năm 2020, tỉnh tiếp tục phấn đấu 100% các xã đang chuẩn bị công nhận xã nông thôn mới đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; nâng cao tỷ lệ xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có đài truyền thanh xã hoạt động tốt, phấn đấu hết năm 2020 có ít nhất 20 đài truyền thanh xã được đầu tư mới. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh đề ra giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao; đồng thờităng cường triển khai, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cấp xã. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông có hình thức và nội dung hoạt động phù hợp, công nghệ hiện đại, đảm bảovùng phủ sóng toàn xã, hoạt động thường xuyên, hiệu quả, là phương tiện chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân./.

Thu Trang
Sign In