Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 24/10/2019 10:26:20 )

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 570/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Về mục tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; Đến hết 2019 có 90%, đến hết 2021 có 100% người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đến hết 2019 có 85%, đến hết 2021 có 100% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, tiểu thương, lao động trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng và trái đạo đức xã hội cần lên án; xây dựng tốt mối quan hệ gần gũi giữa cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân; củng cố chuẩn mức đạo đức, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, gồm:Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và các giải pháp phòng, chống tham nhũng; Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng; Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; Các sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính…./.

Minh Hiệp
Sign In