Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn từng bước xây dựng chính quyền điện tử

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 14:37:40 )

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã đặc biệt quan tâm, nỗ lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và đã đạt được những kết quả tích cực.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư ngày càng đồng bộ, hoàn thiện.

Cùng với nguồn ngân sách của Trung ương, tỉnh Bắc Kạn đã ưu tiên dành một phần ngân sách địa phương đầu tư cho xây dựng chính quyền điện tử. Vì vậy, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng ngày càng cao. Đến nay, ở cấp tỉnh, nhiều cơ quan tỷ lệ máy tính đã cao hơn số lượng cán bộ, công chức; ở cấp huyện, tỷ lệ này đạt 100%; tại cấp xã, đạt tỷ lệ trên 90%, tăng 60% so với năm 2015. Đã triển khai kết nối đường truyền số liệu chuyên dùng đến hầu hết cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã, sử dụng cho hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp, mở rộng, từng bước đảm bảo quy định để lưu trữ và quản lý triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung và một số hệ thống phần mềm chuyên ngành do các ngành triển khai.

Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh được triển khai đến trên 500 đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Phần mềm được kết nối thành công vào trục liên thông văn bản quốc gia để thực hiện gửi - nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đến các Bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố khác.

Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh được nâng cấp hiện đại, bổ sung chức năng ký số và xác thực điện tử, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng. Số lượng tài khoản được cấp được tăng từ 2.789 tài khoản lên trên 7.000 tài khoản cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể từ tỉnh đến xã; mở rộng dung lượng gấp 10 lần so với năm 2015.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh được liên kết, tích hợp thông tin với trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố; các thông tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương được cập nhật thường xuyên đã đáp ứng việc cung cấp thông tin về các hoạt động, văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh còn có các chuyên trang như: Chuyên trang thủ tục hành chính; chuyên trang dịch vụ hành chính công; chuyên trang cải cách hành chính ... giúp người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc truy cập, tra cứu, sử dụng, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được triển khai từ cuối năm 2017 cho 146 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã. Hệ thống cung cấp chức năng tiếp nhận, quản lý, lưu chuyển xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và chức năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp.

Chữ ký số chuyên dùng được cấp đạt tỷ lệ gần 100% cán bộ lãnh đạo, tổ chức các cơ quan nhà nước, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã, đảm bảo điều kiện trao đổi văn bản điện tử, thực hiện các giao dịch điện tử của lĩnh vực Thuế, Bảo hiểm xã hội và các giao dịch điện tử khác của các ngành, địa phương.

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giải quyết hồ sơ công việc tại các đơn vị, địa phương được tăng cường và sử dụng ngày càng hiệu quả.

Hiện nay, 100% văn bản (không mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều được gửi bản điện tử và được gắn chữ ký số chuyên dùng đảm bảo giá trị pháp lý. Trong đó, có khoảng 80% văn bản gửi bản điện tử hoàn toàn; 20% văn bản còn lại gửi song song bản điện tử và bản giấy với các văn bản bắt buộc phải gửi bản giấy theo yêu cầu.

Cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị đã cơ bản sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, tỷ lệ sử dụng tài khoản thư điện tử trung bình trong thời gian gần đây tăng cao, đạt khoảng 90% tổng số tài khoản đã cấp.

Các đơn vị, địa phương đã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ trên hệ thống, đã có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Năm 2018, hệ thống đã tiếp nhận 73.138 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó, có 6.391 hồ sơ trực tuyến mức độ 3; 1.254 hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Đến hết tháng 6/2019, số lượng hồ sơ tiếp nhận là 55.337, trong đó có 1.933 hồ sơ trực tuyến mức độ 3475 hồ sơ trực tuyến mức độ 4.Bên cạnh đó, việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích góp phần cải cách hành chính và từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính các cấp.

Cùng với sử dụng các phần mềm dùng chung, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành đã được nhiều ngành, cơ quan, đơn vị triển khai và duy trì sử dụng như: Hệ thống đấu thầu qua mạng; CSDL phục vụ quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách; CSDL công chứng, CSDL về Sổ sức khỏe điện tử; phần mềm quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế….

Việc ứng dụng CNTT đã góp phần xây dựng Chính quyền điện tử và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. Theo đánh giá của Bộ Nội vụ, năm 2015, Bắc Kạn xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố, trong đó, tiêu chí về ứng dụng CNTT xếp thứ 35. Năm 2018, Bắc Kạn xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, trong đó, xếp thứ 26 trong cả nước về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục

Hạ tầng CNTT của tỉnh chưa thật sự hoàn thiện, chưa hình thành mạng diện rộng (WAN) của tỉnh một cách đồng bộ. Nhiều đơn vị chưa sử dụng đầy đủ các chức năng của phần mềm quản lý văn bản và phần mềm Một cửa điện tử; chưa cập nhật đầy đủ hồ sơ TTHC trên hệ thống “Một cửa điện tử”; tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ cao còn thấp. Việc giao dịch trực tiếp với người dân, doanh nghiệp thông qua hệ thống chưa đạt được kết quả đáng kể, trong khi đó, đây mới là mục tiêu cao nhất trong xây dựng chính quyền điện tử.

Nhiều nhiệm vụ cần triển khai ngay trong thời gian tới

Cùng với việc khắc phục những mặt hạn chế, tỉnh Bắc Kạn xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng, cập nhật bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quy định. Hoàn thành xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0 phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, bảo đảm sử dụng chung các dịch vụ Cổng do nền tảng Cổng cung cấp. Triển khai giải pháp ký số trên thiết bị di dộng để thuận tiện cho việc sử dụng. Đảm bảo hệ thống “Một cửa điện tử” đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dùng làm trung tâm, trao đổi hồ sơ, dữ liệu giải quyết TTHC liên thông giữa các đơn vị có liên quan. Xây dựng các CSDL dùng chung (CSDL công dân, CSDL người dùng doanh nghiệp, CSDL người dùng cán bộ công chức, viên chức của tỉnh…). Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu, tái cấu trúc hạ tầng thông tin. Nâng cao nhận thức, khả năng ứng dụng CNTT trong người dân, doanh nghiệp, hình thành công dân điện tử. Triển khai hệ thống an toàn thông tin toàn tỉnh. Triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin của tỉnh./.

Bích Huệ
Sign In