Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

(Cập nhật lúc: 30/09/2019 16:37:39 )

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

     Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm chính cần triển khai thực hiện gồm: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn toàn tỉnh; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác nước sạch, vệ sinh môi trường các cấp; truyền thông; giám sát, đánh giá kết quả truyền thông; duy trì, giám sát, đánh giá, điều chỉnh các hoạt động truyền thông, các mô hình truyền thông cho phù hợp với từng địa bàn; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạt.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện và triển khai kế hoạch hàng năm; chỉ đạo, triển khai đánh giá các nội dung của kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện lồng ghép truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường với việc thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2016 – 2020, kéo dài đến 2023; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trong lĩnh vực được phân công.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hồng Nhung
Sign In