Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(Cập nhật lúc: 11/05/2020 11:10:55 )

Ngày 05/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động tạo thuận lợi cho tỉnh bước vào
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết được xác định như sau: Các cấp ủy Đảng chỉ đạo quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Nắm bắt kịp thời, tích cực cập nhật tri thức khoa học và công nghệ để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực quản lý xã hội và đời sống nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2025, tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của tỉnh; xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến so với các tỉnh, thành trong khu vực; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã, phường, thị trấn; xây dựng chính quyền điện tử, dần chuyển sang chính quyền số; chuyển đổi số trên một số lĩnh vực như y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, du lịch... Cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến năm 2030 phấn đấu phủ sóng toàn tỉnh mạng di động 5G; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp; đẩy mạnh phát triển kinh tế số; cơ bản hình thành Chính quyền số; hoàn thành việc triển khai các hạng mục, dự án thành phần của đô thị thông minh, chính quyền điện tử các cấp.

Để đạt được mục tiêu, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để người dân, doanh nghiệp là các chủ thể quyết định tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ công tác tuyên truyền và định hướng đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch học tập kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các đối tác có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông của tỉnh đảm bảo tính đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể…/.

Thu Trang
Sign In