Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020

(Cập nhật lúc: 11/05/2020 20:36:10 )

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020 được tỉnh Bắc Kạn đánh giá hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế và bối cảnh phát triển của Chính quyền điện tử tỉnh. Các mục tiêu đã và đang được tỉnh triển khai theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Việc ứng dụng và phát triển CNTT trong các cơ quan nhà nước ngày càng đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC

UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, đồng thời hàng năm thực hiện việc cập nhật, bổ sung các nhiệm vụ để phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử và tình hình thực tế tại địa phương. Trên cơ sở Kiến trúc Chính quyền điện tử đã phê duyệt, UBND tỉnh giao cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch cụ thể và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh đã ban hành các Kế hoạch ứng dụng CNTT và giai đoạn 5 năm với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện.

Do nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương phân bổ cho Chương trình còn hạn hẹp, tỉnh đã lựa chọn một số nội dung, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách cần phải hoàn thành theo yêu cầu của địa phương để triển khai đảm bảo theo các tiêu chí của Chương trình.Giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí là 30.200 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương 19.512 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã triển khai thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu CNTT gồm: Dự án Nâng cấp Thư điện tử tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư là 1.859 triệu đồng. Dự án Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020 gồm 05 hạng mục: Nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; mở rộng hệ thống Thư điện tử tỉnh Bắc Kạn; nâng cấp, mở rộng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; xây dựng và triển khai phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao; xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thông tin cán bộ, tổng mức đầu tư của dự án là 45,5 tỷ đồng.Dự án Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn với tổng kinh phí là 2 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Năm 2017, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 1.0; triển khai xây dựng phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao. Năm 2019, UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nâng cấp, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn phiên bản 2.0 để phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam. Hiện nay, 100% các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã với 147 đơn vị triển khai hệ thống. Hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị được tiếp nhận và xử lý trên hệ thống. Các tổ chức và cá nhân có thể thực hiện dịch vụ công thông qua nhiều hình thức: Nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4; qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp. Hệ thống được triển khai đã tăng cường minh bạch hóa trong giải quyết hồ sơ hành chính giữa cơ quan nhà nước với người dân, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.

Tính đến hết năm 2019, tỉnh đã tiếp nhận và xử lý hơn 100.000 hồ sơ TTHC của tổ chức và cá nhân trên hệ thống điện tử. Hệ thống đáp ứng vượt mục tiêu của chương trình về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, tỉnh đã chủ động nghiên cứu phương án và thực hiện tiếp nhận, đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) từ Bộ Thông tin và Truyền thông và là tỉnh thứ 21 trong cả nước kết nối thành công NGSP. Sau khi tiếp nhận, Bắc Kạn đã kết nối thành công Hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh đến 05 Hệ thống thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương thông qua LGSP, NGSP.

Từ đầu năm 2020, để góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để hạn chế việc tiếp xúc nhiều ở nơi đông người. Cũng trong năm 2020, tỉnh đã bố trí 3.317 triệu đồng để thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ về gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp từ trung ương đến địa phương, triển khai kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai hệ thống báo cáo Chính phủ; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin của tỉnh để phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Có thể nói, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải tiến môi trường và tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chất lượng phục vụ người dân ngày một cải thiện, nâng cao, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết các TTHC.

Tuy kết quả thực hiện từ chương trình trong giai đoạn 2016 - 2020 đã mang lại bước ngoặt lớn trong ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh nhưng vẫn chưa đáp ứng được các nhu cầu của tỉnh. Cho đến nay, hạ tầng CNTT còn hạn chế, các phần mềm dùng chung thiếu sự chia sẻ, kết hợp và đồng bộ; dữ liệu các hệ thống chưa có sự kiểm tra, đối chiếu lẫn nhau nhằm tạo thành một kho chia sẻ dữ liệu thống nhất; hạ tầng mạng WAN chưa được xây dựng đồng bộ; chưa có giải pháp đảm bảo ATTT một cách tổng thể theo cả chiều rộng và chiều sâu. Do vậy, trong thời gian tới, rất cần có sự quan tâm và hỗ trợ nguồn lực từ trung ương để hoàn thành các mục tiêu của chương trình đề ra và tiến tới thực hiện chuyển đổi số nhằm xây dựng thành công chính quyền điện tử, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số./.

Thu Trang
Sign In