Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(Cập nhật lúc: 15/11/2019 15:04:42 )

Sau 03 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017, đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh đã được thông tin kịp thời, chính xác những nội dung cơ bản về các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các chính sách dân tộc, giúp đồng bào từng bước nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm pháp luật.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS luôn được quan tâm

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, hàng năm Ban Dân tộc tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch chi tiết về phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức đa dạng.

Theo đó, trong năm 2018, Ban Dân tộc phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức được 07 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 07 xã khó khăn tại các huyện với 280 người tham dự, nội dung tuyên truyền phổ biến tập trung về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và Luật Lâm nghiệp. Xây dựng và phát 2.000 tờ rơi tìm hiểu một số quy định pháp luật về chế biến, thương mại lâm sản và các chính sách dân tộc để cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, UBND các xã, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào DTTS tại các xã thuộc vùng khó khăn. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 02 phóng sự phổ biến Luật Lâm nghiệp, một số quy định của Luật về chế biến lâm sản, thương mại lâm sản và phổ biến Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. Phối hợp với Vụ Địa phương I - Ủy ban Dân tộc tổ chức 01 Hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ xã và người dân xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể nội dung phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, giải pháp quản lý, bảo vệ rừng thông qua cộng đồng thôn, bản và đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua, một số giải pháp đẩy mạnh giảm nghèo nhanh, bền vững ở địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Năm 2019, Ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Chính sách Dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh” bằng 03 ngôn ngữ dân tộc (Mông - Dao - Tày). Tổ chức khảo sát tại 07 xã đặc biệt khó khăn về tình hình kinh tế - xã hội, thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động, trên cơ sở đó đã lựa chọn triển khai xây dựng được 02 mô hình điểm tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì và xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Từ đó, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các ngành tổ chức 02 hội nghị tại 02 mô hình điểm với tổng số 95 người là thành viên Nhóm nòng cốt thực hiện mô hình điểm nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ môi trường, xuất cảnh lao động trái phép, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật và công tác dân tộc cho đội ngũ Nhóm nòng cốt, công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Trên cơ sở những nội dung đã được tập huấn Nhóm nòng cốt đã thực hiện lồng ghép vào các buổi họp thôn, sinh hoạt đoàn thể để tuyên truyền, phổ biến tới các hộ gia đình trong thôn và tổ chức đánh giá hoạt động của mô hình điểm, trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS, miền núi nói chung và đối với người DTTS trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ xã, nhân dân, nhất là đồng bào DTTS, ý thức chấp hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước ngăn ngừa, giảm dần tình trạng người dân phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy và chấp hànhtốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó đóng góp tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Thu Trang
Sign In