Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 10/07/2019 09:41:56 )

Nhằm phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019 - 2021.

Từ nay đến năm 2021 các cơ quan báo chí trong tỉnh tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Mục đích của đề án nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, từ nguồn kinh phí ngân sách, trong năm 2019 - 2020, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng, tin bài, chuyên mụctuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên báo chí, phát thanh - truyền hình và trang/cổng thông tin điện tử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp lồng ghép nội dung thông tin tuyên truyền trên trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động.

Năm 2020 - 2021, các cơ quan được giao sẽ bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo chocán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở; người có uy tín, trưởng thôn bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội.Đồng thờibiên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

 Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn trong lĩnh vực dân tộc; Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Tôn giáo tổ chức tập huấn trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo./.

Thu Trang
Sign In