Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019

(Cập nhật lúc: 24/04/2019 09:05:30 )

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2019, huyện Bạch Thông đề ra các mục tiêu phấn đấu: 85% trở lên gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 70% trở lên thôn, tổ phố được công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; 30% trở lên số xã giữ vững và đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.

Để đạt mục tiêu đề ra, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp; gắn phong trào và thực hiện hương ước, quy ước với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua khác. Đồng thời gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị các cấp xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hóa, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung của phong trào, cụ thể: Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa; xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với các phong trào thi đua: Xây dựng “gia đình văn hóa”, xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở đáp ứng yêu cầu hoạt động văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân địa phương, từng bước đạt chuẩn theo quy định góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện.

Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; trong đó, Đoàn huyện chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc trong toàn huyện thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, duy trì và nhân rộng mô hình “Cưới vui tiết kiệm” trong đoàn viên thanh niên…/.

Hương Dịu
Sign In