Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông: Phấn đấu giảm 2,3% hộ nghèo trong năm 2019

(Cập nhật lúc: 12/04/2019 15:03:18 )

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2019, huyện Bạch Thông phấn đấu giảm 2,3% tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện.

Theo thống kê, tính đến đầu năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bạch Thông còn 19,77% (tương đương 1.684 hộ). Huyện Bạch Thông phấn đấu trong năm 2019: Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 2,3%, trong đó các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 4%; 550 lao động được giải quyết việc làm; 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được tiếp cận về dịch vụ y tế; 89% hộ nghèo có người từ 15 đến dưới 30 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở; 100% hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 85% hộ nghèo có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 60% hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh; 95% hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông; 80% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin.

Người dân tích cực xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tháng 3/2019, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2019, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2019, huyện Bạch Thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo. Đồng thời, thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người nghèo, trong đó tập trung: Tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn phát triển kinh tế, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho người nghèo áp dụng vào sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống; thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, nhất là hộ có người khuyết tật, chủ hộ là phụ nữ; thực hiện đầy đủ chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh nghèo; thực hiện có hiệu quả chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo…

UBND huyện Bạch Thông cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2019 cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chi tiết, cụ thể số hộ nghèo theo nhóm nguyên nhân nghèo, có địa chỉ cụ thể, đưa ra giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành và thành viên của xã, thị trấn theo dõi, giúp đỡ; phối hợp thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng các mô hình sinh kế, dự án giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế; vận động người nghèo, cận nghèo … tích cực tham gia các tổ, nhóm sản xuất, hợp tác xã để gắn kết cộng đồng, phát triển kinh tế tập thể; tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng nghèo của từng địa phương…/.

Hương Dịu
Sign In