Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông phấn đấu năm 2020 tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 90%

(Cập nhật lúc: 25/03/2020 11:07:06 )

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai tốt, phát động sâu rộng đến từng thôn, bản, tổ phố, hộ gia đình; được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2019, huyện Bạch thông có 86,85% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 94,14% khu dân cư văn hóa, 89,62 đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Để đạt được kết quả trên, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, hỗ trợ trang thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở…

Công tác tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được thực hiện tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò then chốt trong thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhất là những tiêu chuẩn để được công nhận các danh hiệu: Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa…;, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước… trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông trực tiếp, nhất là tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân; gắn phong trào với chương trình giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua khác. Đồng thời gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị các cấp xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hóa, làm nhân tố để hình thành gia đình văn hóa và cộng đồng văn hóa một cách bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020, huyện Bạch Thông phấn đấu: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85%, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 90%, tỷ lệ đơn vị văn hóa đạt 90%, tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới đạt từ 40% trở lên.

Để thực hiện có hiệu quảcác chỉ tiêu trên, Ban chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch huyện Bạch Thông đã đề ra nhiệm vụ cần thực hiện, cụ thể: Tiếp tục kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban vận động các cấp; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào; chú trọng lồng ghép với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của các ngành, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích và ý nghĩa của phong trào.

Cùng với đó, huyện chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, vận động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện và cơ sở./.

Hương Dịu
Sign In