Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chợ Mới tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Cập nhật lúc: 16/05/2019 16:27:15 )

Đến thời điểm này, Chợ Mới đã có 60/82 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện toàn Đảng bộ đang nỗ lực tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

Chuyển biến tích cực…

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới; khai thác mọi nguồn lực xây dựng huyện Chợ Mới phát triển toàn diện, bền vững”, cả 05 lĩnh vực về phát triển kinh tế; văn hoá - xã hội; an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng - chính quyền và xây dựng MTTQ, các đoàn thể của huyện đều có những kết quả đáng ghi nhận.

Ảnh: Mô hình trồng ra an toàn của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên xã Như Cố, huyện Chợ Mới

Trong phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng hằng năm của huyện đạt bình quân 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 24,3 triệu đồng/người/năm, tăng 4,4 triệu đồng so với năm 2015. Lương thực bình quân đầu người hằng năm đạt trên 532kg/người. Đến nay, Chợ Mới đã có 02 xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới. Nếu như năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 23,32%; năm 2017 chiếm 21,25% thì đến cuối năm 2018 giảm còn 18,69%.

Trong 03 năm qua, huyện đã xây dựng mới 02 trường học đạt chuẩn Quốc gia, hiện nay toàn huyện có 14 trường đạt chuẩn Quốc gia. Tỷ lệ huy động trẻ em vào học các lớp đầu cấp; tỷ lệ tốt nghiệp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. 15/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế…  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện tốt; đến hết năm 2018, toàn huyện có 85% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối với người có công, gia đình chính sách trên địa bàn được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững, ổn định.

Cấp ủy huyện luôn thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên. Hằng năm đều xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức quán triệt các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở các chi, đảng bộ. Công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nỗ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Tuy nhiên, huyện Chợ Mới vẫn còn một số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, hiện toàn Đảng bộ đang nỗ lực tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 04 Chương trình trọng tâm của tỉnh về: Phát triển Nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường; Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu và Đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thời tập trung nguồn lực hỗ trợ vào khai thác, thành lập những dự án liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ những sản phẩm chủ lực để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình và các nguồn vốn xã hội hóa khác tham gia vào quá trình sản xuất tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện; triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn và Đề án mỗi xã một sản phẩm; phát triển hợp tác xã, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất; duy trì và phát triển thêm các sản phẩm OCOP; tăng cường công tác hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc xây dựng nông thôn mới ở các xã; vân động người dân tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất và sản lượng một số loài cây ăn quả, cây trồng có giá trị; đẩy mạnh chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu, cây có giá trị kinh tế cao; tiếp tục phát triển cây trồng có chất lượng hàng hóa; đầu tư thâm canh theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc VietGAP đối với cây chè và cây ăn quả như mơ, bưởi, cam Xã Đoài, quýt…

Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh khai thác các nguồn thu, có giải pháp chống thất thu và tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế theo quy định. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn để cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử đất. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch được phê duyệt…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện nỗ lực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống tốt đẹp; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020. Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017 - 2022; thực hiện nghiêm túc các bước theo Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 27/7/2018 của Huyện ủy về tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện quy chế giám sát giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể./.

Thu Cúc
Sign In